Geen mestverwerking in Landhorst

Afgelopen dinsdag kregen we van de gemeente Sint Anthonis het geweldige nieuws te horen:

Op 12 december 2017 hebben Gedeputeerde Staten het bezwaar van Mace tegen het besluit  om de aanvraag omgevingsvergunning voor het vestigen van een mestverwerkingsbedrijf aan
De Quayweg in Landhorst buiten behandeling te laten, ongegrond verklaard.

De aanvraag van Mace om een omgevingsvergunning voor het vestigen van een mestverwerkingsbedrijf aan De Quayweg 8 in Landhorst is door Gedeputeerde Staten (bevoegd
gezag) bij besluit van 23 augustus 2016 buiten behandeling gelaten. Tegen dit besluit heeft
Linssen Advocaten CS namens Mace bezwaar ingediend.
De behandeling van dit bezwaar is in oktober 2016 in overleg tussen de provinciale
bezwarencommissie, Mace en het bevoegd gezag opgeschort. Hoewel de gemeente formeel
geen belanghebbende is, vonden zij dat daardoor de onduidelijkheid en onzekerheid over het al dan niet voortzetten van de aanvraag te lang bleef voortbestaan. Behalve de noodzaak om
duidelijkheid te verkrijgen over deze aanvraag speelt ook de wijziging van de Structuurvisie een
rol. In maart 2017 heeft de gemeenteraad van Sint Anthonis voor de mogelijke vestiging van mestverwerkende bedrijven in het buitengebied een maximale capaciteit van 200.000 ton opgenomen. Dat betekent dat een eventuele voortzetting van de procedure ook stuit op deze beperking. Om die reden heeft de gemeente Sint Anthonis bij brief van 4 juli 2017 aan Gedeputeerde Staten gevraagd om de behandeling van deze bezwarenprocedure voort te zetten en een beslissing te nemen op het ingediende bezwaar.
Tijdens de zitting van 23 oktober 2017 heeft de provinciale bezwarencommissie het bezwaar
van Mace behandeld. Op 12 december 2017 is het bezwaar door Gedeputeerde Staten
ongegrond verklaard onder handhaving van het bestreden besluit (het buiten behandeling laten van de aanvraag). De termijn om in beroep te gaan is inmiddels verstreken (25 januari 2018) en daarom is het besluit om de aanvraag buiten behandeling te laten nu onherroepelijk van kracht.

De aanvraag van Mace tot het vestigen van een mestverwerkingsbedrijf aan De Quayweg in Landhorst is daarmee definitief van tafel.

Vergunning Oss definitief van de baan.

De rechtbank in Den Bosch heeft  29 augustus uitspraak gedaan in de zaak die de gemeente Oss tegen de provincie had aangespannen. Oss was tegen het besluit van de provincie om een vergunning voor een mestfabriek op het industrieterrein Elzenburg te verlenen.

De rechter is van mening dat niet voldoende is aangetoond dat de luchtwasser voldoende rendement heeft en niet duidelijk gemaakt kan worden dat de fabriek aan de geurnormen voldoet.

“zeker bij de grootste mestverwerkingsinstallatie van Noord Brabant past het de provincie niet om risico’s te nemen of uit te gaan van de meest rooskleurige verwachtingen rondom rendement” aldus de rechter. Daarom heeft de rechter de vergunning vernietigd.

MACE zegt zich te gaan beraden over mogelijke vervolgstappen.

Vergunning Oss vernietigt.

Op 11 juli heeft de rechtbank in Den Bosch de vergunning die de provincie verleende aan de mestfabriek in Oss vernietigt. Volgens de rechter rammelde de vergunning aan alle kanten en klopte er van het onderzoek naar de milieueffecten niet veel. Uit onafhankelijk onderzoek, in opdracht van de rechtbank ,is o.a. gebleken dat de fabriek maar liefst 8 maal zoveel stank zal veroorzaken als door MACE aangegeven. Daarom wil de rechter ook dat MACE terug gaat naar de tekentafel voor een aanvraag die wél deugt. Ook de provincie zal beter moeten nadenken over een milieueffectrapportage.

De officiële uitspraak volgt op 29 augustus.

Geen uitgebreide M.E.R. noodzakelijk, vindt de provincie.

Op 30 januari heeft de provincie besloten dat er geen uitgebreide m.e.r. noodzakelijk is voor de locatie Landhorst. Dit in tegenstelling tot haar eerdere besluit van  22 maart 2016 dat er wel een uitgebreide m.e.r. noodzakelijk is. Naar aanleiding van de tussenuitspraak van de Raad van State, waarin de provincie de gelegenheid kreeg om nog eens goed te beargumenteren waarom zij een uitgebreide m.e.r. noodzakelijk achtte, is dit dus een verrassend besluit.

De aanvraag van MACE blijft echter nog steeds buiten behandeling, omdat nog steeds niet alle stukken zijn ingediend. De procedure in Oss loopt gewoon door en verwacht wordt dat de beslissing daar na 15 maart genomen zal worden.

Het besluit van de provincie, kunt u teruglezen op www.brabant.nl/loket/bekendmakingen/milieueffectrapportage-besluit/636209566791778601.aspx

 

 

Tussenuitspraak Raad van State bekend.

Op 16 november heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan inzake het door MACE aangetekende beroep tegen het besluit van de provincie dat MACE een milieueffectrapport moet maken.

Hierbij zijn een aantal bijzondere uitspraken gedaan:

  1. De installatie, zoals MACE die voor ogen heeft, dient aangemerkt te worden als een installatie voor de verwijdering van afval. In veel voorkomende gevallen wordt mestverwerking gezien als een activiteit die niet onder de afvalstof . Nu stelt de Raad van State dat de aangesloten veehouders hun mestoverschot als ” last waarvan zij zich moeten ontdoen” beschouwen en derhalve is er sprake van afval. Hiervoor gelden veel strengere eisen ook ten aanzien van de ruimtelijke ordening.
  2. De burgers zijn in deze kwestie wel degelijk belanghebbenden en kunnen deelnemen aan het geding. De burgers hadden hierom verzocht omdat de provincie steeds beweerde dat de burgers in deze zaak geen partij zijn. Het tegendeel is dus waar.
  3. De provincie krijgt 8 weken de tijd om opnieuw te motiveren waarom zij van mening zijn dat MACE een milieueffectrapport moet opstellen. De Raad van State is van mening dat de provincie wederom niet voldoende duidelijk heeft gemaakt op grond waarvan zij een milieueffectrapport eisen. Het is te hopen dat de provincie deze opdracht serieus neemt en met nog betere onderbouwingen komt.

Al met al mag de conclusie getrokken worden dat het voor MACE steeds moeilijker begint te worden om hun plannen in Landhorst gerealiseerd te krijgen.

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=89441&summary_only=&q

 

Vergunning MACE Oss wordt verleend.

De provincie heeft 15 november bekend gemaakt dat zij voornemens is om OOC de vergunning te verlenen. De ingediende bezwaren zijn door de provincie niet ontvankelijk verklaard. MACE zou op het terrein van OOC de beheerder worden van de mestfabriek.

Tegen deze beslissing kan nog bezwaar worden aangetekend.

Tweede ledenvergadering op 2 november.

Woensdag 2 november houdt onze vereniging haar tweede ledenvergadering in gemeenschapshuis De Horst te Venhorst. Alleen leden zijn welkom.

We beginnen om 19.30 uur met het algemene gedeelte en na de pauze zal Leo Lamers, de auteur van het boek “De kool, de geit en het Nederlandse mestbeleid” een uiteenzetting geven over het hoe en waarom van het falende Nederlandse mestbeleid. Leo doet dit op een voor iedereen toegankelijke manier, dus het beloofd een interessante avond te worden.

Mocht U interesse hebben in deze lezing, maar nog geen lid zijn, dan kunt U zich nog tot 2 november als lid aanmelden.

MACE maakt weer op allerlaatste moment bezwaar.

De omgevingsdienst (ODBN) heeft op 23 augustus geconstateerd dat de aanvraag van MACE voor Landhorst niet in behandeling kon worden genomen omdat er informatie ontbrak. Tot 5 oktober kon MACE bezwaar aantekenen tegen dit besluit bij de Hoor- en Adviescommissie. Vijf weken later, om precies te zijn op 3 oktober, tekent MACE bezwaar aan. We hebben het al vaker gezegd: Het zijn niet de burgers of de Provincie die eindeloos rekken, maar het is MACE die telkens op het allerlaatste moment de boel weet te vertragen.

Wanneer de Hoor- en Adviescommissie tot een uitspraak komt is nog niet bekend.

Uitspraak Raad van State inzake MER aanzienlijk later.

Op 14 juli jl. diende in Den Haag voor de Raad van State het bezwaar van MACE tegen de eis van de provincie om een uitgebreide MER te maken.

Een aantal burgers had via hun advocaat, Dhr. Wösten, bij de Raad van State het verzoek ingediend om in deze kwestie als belanghebbende partij te worden aangemerkt. Dit verzoek is ingewilligd, waardoor MACE de provincie én de burgers tegenover zich heeft.

MACE hield vol dat zij geen uitgebreide MER hoeft te maken omdat mest in hun ogen geen afval is. Provincie en burgers betoogden dat er nog teveel vragen onbeantwoord blijven en dat alleen een uitgebreide MER daarop antwoorden kan geven. Daarbij werd o.a. gewezen op de enorme omvang, het unieke productieproces, de vele onduidelijkheden m.b.t. de volksgezondheid, de risico’s van transport en productie, het enorme energieverbruik, het afvalwater en de grote maatschappelijke impact van de plannen.

MACE meende het energieverbruik ter plekke te kunnen bagatelliseren door de restwarmte aan Landhorst en Venhorst te “geven”. Over het hoe en wat liet men zich niet uit. Ook werd wederom de zgn. verwerkingsplicht door het Rijk als argument aangevoerd. Ook de prijs per ton, namelijk tussen de € 8,- en € 13,- zou een verklaring moeten zijn voor de omvang van de fabriek. Een fabriek, die zo werd beweerd, geheel door de eigen leden wordt gefinancierd!

Aan alle kanten werd aangedrongen op een snelle beslissing door de Raad. De rechters echter moesten de aanwezigen hierin teleurstellen. Er werd gezegd dat de uitspraak zeker niet binnen 6 weken, doch aanzienlijk langer op zich zal laten wachten. Een rekensommetje leert dus dat dit op zijn vroegst half september zal zijn.

12 kilometer……een rekbaar begrip voor MACE.

Diverse malen is aan MACE gevraagd waar de mest vandaan komt. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een lijstje met plaatsen en tonnages. En werd erbij gezegd dat ze allemaal in een straal van 12 kilometer rond Landhorst komen. Nu wij de beschikking hebben over de volledige ledenlijst van MACE, inclusief de adressen, hebben we aan de hand van de routeplanner(kortste route), berekend hoeveel kilometer het daadwerkelijk is. Uit die resultaten komt toch een heel ander beeld naar voren dan ons is voorgehouden. Ook blijkt dat erg veel verkeer door Venhorst zal komen. Wij kunnen ons namelijk moeilijk voorstellen dat er bijvoorbeeld vanuit Erp via Veghel, Uden en dan de Middenpeelweg zal worden gereden.

Voor een overzicht van de plaatsen waar MACE leden heeft en hoeveel leden met daarbij de afstanden klik hier: ledenaantal Mace