MACE maakt weer op allerlaatste moment bezwaar.

De omgevingsdienst (ODBN) heeft op 23 augustus geconstateerd dat de aanvraag van MACE voor Landhorst niet in behandeling kon worden genomen omdat er informatie ontbrak. Tot 5 oktober kon MACE bezwaar aantekenen tegen dit besluit bij de Hoor- en Adviescommissie. Vijf weken later, om precies te zijn op 3 oktober, tekent MACE bezwaar aan. We hebben het al vaker gezegd: Het zijn niet de burgers of de Provincie die eindeloos rekken, maar het is MACE die telkens op het allerlaatste moment de boel weet te vertragen.

Wanneer de Hoor- en Adviescommissie tot een uitspraak komt is nog niet bekend.

Uitspraak Raad van State inzake MER aanzienlijk later.

Op 14 juli jl. diende in Den Haag voor de Raad van State het bezwaar van MACE tegen de eis van de provincie om een uitgebreide MER te maken.

Een aantal burgers had via hun advocaat, Dhr. Wösten, bij de Raad van State het verzoek ingediend om in deze kwestie als belanghebbende partij te worden aangemerkt. Dit verzoek is ingewilligd, waardoor MACE de provincie én de burgers tegenover zich heeft.

MACE hield vol dat zij geen uitgebreide MER hoeft te maken omdat mest in hun ogen geen afval is. Provincie en burgers betoogden dat er nog teveel vragen onbeantwoord blijven en dat alleen een uitgebreide MER daarop antwoorden kan geven. Daarbij werd o.a. gewezen op de enorme omvang, het unieke productieproces, de vele onduidelijkheden m.b.t. de volksgezondheid, de risico’s van transport en productie, het enorme energieverbruik, het afvalwater en de grote maatschappelijke impact van de plannen.

MACE meende het energieverbruik ter plekke te kunnen bagatelliseren door de restwarmte aan Landhorst en Venhorst te “geven”. Over het hoe en wat liet men zich niet uit. Ook werd wederom de zgn. verwerkingsplicht door het Rijk als argument aangevoerd. Ook de prijs per ton, namelijk tussen de € 8,- en € 13,- zou een verklaring moeten zijn voor de omvang van de fabriek. Een fabriek, die zo werd beweerd, geheel door de eigen leden wordt gefinancierd!

Aan alle kanten werd aangedrongen op een snelle beslissing door de Raad. De rechters echter moesten de aanwezigen hierin teleurstellen. Er werd gezegd dat de uitspraak zeker niet binnen 6 weken, doch aanzienlijk langer op zich zal laten wachten. Een rekensommetje leert dus dat dit op zijn vroegst half september zal zijn.

12 kilometer……een rekbaar begrip voor MACE.

Diverse malen is aan MACE gevraagd waar de mest vandaan komt. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een lijstje met plaatsen en tonnages. En werd erbij gezegd dat ze allemaal in een straal van 12 kilometer rond Landhorst komen. Nu wij de beschikking hebben over de volledige ledenlijst van MACE, inclusief de adressen, hebben we aan de hand van de routeplanner(kortste route), berekend hoeveel kilometer het daadwerkelijk is. Uit die resultaten komt toch een heel ander beeld naar voren dan ons is voorgehouden. Ook blijkt dat erg veel verkeer door Venhorst zal komen. Wij kunnen ons namelijk moeilijk voorstellen dat er bijvoorbeeld vanuit Erp via Veghel, Uden en dan de Middenpeelweg zal worden gereden.

Voor een overzicht van de plaatsen waar MACE leden heeft en hoeveel leden met daarbij de afstanden klik hier: ledenaantal Mace

50.000 bezoekers!

Inmiddels is onze site de 50.000e bezoeker ruimschoots gepasseerd. Een teken dat de site de informatie verschaft waar men naar op zoek is. Ook zijn we heel blij met de vele positieve reacties die we op de site krijgen. Een stimulans om door te gaan op de ingeslagen weg.

Zitting Raad van State op 14 juli.

Op 14 juli dient voor de Raad van State in Den Haag de zaak die Mace heeft aangespannen tegen de beslissing van de provincie dat er een uitgebreide MER gemaakt dient te worden. Een aantal burgers heeft met succes bij diezelfde Raad van State een verzoek ingediend in deze zaak als belanghebbenden te worden aangemerkt. Een aantal belanghebbenden zal op 14 juli naar Den Haag gaan om de zitting bij te wonen. Wilt u de zitting ook graag bijwonen, neem dan contact op met de webmaster of het bestuur van de vereniging.

Gemeentegesprek 13 juni 2016.

Op 13 juni werd in Landhorst het gemeentegesprek georganiseerd. Een viertal sprekers gaven hun zienswijzen ter overweging aan de raadsleden mee. U kunt deze terugvinden op de website van de gemeente. Vooraf had onze vereniging 20 vragen ingediend. Slechts twee daarvan werden daadwerkelijk beantwoord, de rest “neemt men mee”. Welke vragen wij gesteld hebben vind u hier Vragen voor het gemeentegesprek op 13 juni 2016 van de vereniging Behoud Leefbaarheid

Als antwoord op vraag 14 werd verwezen naar het afwegingskader en op vraag 15 kregen we als antwoord dat de VVGB alléén aan MACE verbonden is.

MACE naar Oss?

Op 20 mei 2016 heeft de provincie het volgende persbericht verzonden.2016-05-20 OOC Terminals neemt mogelijk mestverwerking van MACE op zich.def

Uiteraard zullen wij de ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen, maar voorlopig ziet het er naar uit dat dit voor Landhorst en Venhorst een heel goed bericht is. We hebben dan ook al heel veel positieve reacties mogen ontvangen.

Er schijnt echter één klein groepje te zijn die onze activiteiten niet zo kunnen waarderen, want in de nacht van zaterdag op zondag is er weer een protestbord vernield en ergens langs de kant van de weg teruggevonden. Wat de bedoeling is van deze zinloze vernieling dat is giswerk, maar dat het  juist averechts werkt, heeft men blijkbaar niet in de gaten.

Burgers ook belanghebbenden inzake MER

Op 11 mei is bekend geworden dat de Raad van State voorlopig ook van mening is dat de burgers partij zijn in de lopende zaak die Mace heeft aangespannen tegen de provincie over het besluit dat er een uitgebreide MER moet komen.

In tegenstelling tot wat op de laatste informatieavond verteld werd, namelijk dat de burgers geen bedenkingen konden indienen tegen het besluit van de provincie om van Mace te eisen dat zij een uitgebreide MER zouden maken, blijkt nu dat de Raad van State een ander mening is toegedaan. Een aantal burgers heeft juridisch advies gevraagd aan Valentijn Wösten. Deze heeft een verzoek ingediend bij de Raad van State om de burgers als partij in het conflict op te nemen. Scan_20160512

TV-uitzendingen

Van 25 tot en met 29 april zendt de EO op Nederland 2 telkens om 18.10 u het programma Geloof en een Hoop Liefde uit. In deze week staat het Land van Cuijk centraal. Één van de uitzendingen wordt gewijd aan de problematiek rondom de mestfabriek en de intensieve veehouderij. U kunt het programma op een voor U geschikter moment kijken via Uitzending Gemist.

Waar komt die mest vandaan?

Al enkele malen is ons gevraagd waar de mest die Mace wil gaan verwerken vandaan komt. Van Mace is een overzicht bekend van de aantallen “gecontracteerde” tonnen mest per gemeente/plaats. Hierbij moet worden opgemerkt dat Mace dit niet per diersoort kan of wil aangeven. Wel zegt men dat het grootste deel varkensmest zal zijn en een klein deel nertsen- en koeienmest. De dikgedrukte getallen geven de aantallen  volle 38-tons vrachtwagentransporten aan.

Gemeente Gemert:               182.000 ton    (42,7%)         4.790                                                                  Gemeente Boekel:                  61.000 ton     (12%)            1.606                                                                  Gemeente St.Anthonis:          67.000 ton     (15,7%)        3.869                                                                  Gemeente Veghel:                   45.000 ton     (10,6%)        1.185                                                                  Gemeente Landerd:                37.000 ton     (  8,7 %)           974                                                                Gemeente Deurne:                 10.000 ton      (   2,3%)           264                                                                Vredenpeel                              11.000 ton       (  2,6%)           290                                                                Gemeente Laarbeek:                9.000 ton      (   2,1%)           237                                                                Gemeente Helmond:                2.500 ton      (   0,6%)             66                                                                Heeswijk-Dinther:                      2.000 ton      (  0,5%)              53                                                                          Totaal 416.000 ton, waarvan ongeveer 85% van buiten de gemeente  St.Anthonis zal komen.