Maandelijks archief: juli 2015

Burgeroverleg een toneelspel?

De Partij voor de Dieren en Groen Links hebben vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over de mogelijke vestiging van Mace aan de Quayweg in Landhorst. De antwoorden doen ons verbazen.

Hoe kan de provincie nu al de verwachting uitspreken dat er géén mer-rapport gemaakt moet worden? Immers, er is beloofd dat de provincie de adviezen/opmerkingen vanuit de klankbordgroep zal betrekken in hun besluitvorming. Pas op 28 augustus krijgen de leden van de klankbordgroep via het urgentieteam de antwoorden op hun vragen naar aanleiding van de mer-aanmeldnotitie. En op 4 september komt de klankbordgroep bij elkaar om hun standpunten te bepalen over het advies dat de Omgevingsdienst(OBDN) naar de provincie zal uitbrengen.                                                                                                                                                        Wat heeft al dat overleg dan nog voor zin als de provincie al een standpunt heeft?

Wat verder opvalt uit de antwoorden en de motivatie van GS is de positie die de gemeente St.Anthonis volgens de provincie inneemt. De gemeente moet eerst bepalen of het initiatief past binnen het bestemmingsplan. Als dat niet zo is kan zij al dan niet een verklaring van geen bedenkingen afgeven. Vanuit onze regelmatige contacten met Statenleden vernemen wij dat men verwacht dat de gemeente zich nu eens duidelijk uitspreekt over dit initiatief en niet blijft wachten totdat de Provincie haar standpunt bekendmaakt over dat deel waar de Provincie over gaat. Daarbij wordt onder andere een recent voorbeeld van de gemeente Moergestel gegeven. Daar gaat de komst van een mestverwerker niet door omdat B&W daar eerst een duidelijk veehouderijbeleid wil formuleren. Ook aan Boekel zou de raad een voorbeeld kunnen nemen.    De gemeente St.Anthonis had trouwens al veel eerder een duidelijk signaal af kunnen geven. Dat zou veel tijd, gemeenschapsgeld en werk bespaard hebben. Bovendien zouden haar burgers dan niet zo lang in onzekerheid hebben hoeven verkeren en zouden de tegenstellingen niet zo breed uitgemeten zijn.

Voor de volledige brief: statenvragen PvdD-MACE

Nieuwe naam en logo.

Vereniging Behoud Leefbaarheid
paint logoburgers van de Peel tegen de overlast  van de intensieve veehouderij

Naar aanleiding van onze eerste ledenvergadering is  besloten de naam van onze vereniging te wijzigen in: ” Vereniging Behoud Leefbaarheid”. Hiermee komen we tegemoet aan de wens van onze leden ons werkgebied niet alleen te beperken tot de dorpen Landhorst en Venhorst. In het logo brengen we tot uitdrukking dat we strijden tegen de komst van een mestfabriek en tegen de overlast in zijn algemeenheid van de intensieve veehouderij.