Geen mestverwerking in Landhorst

Afgelopen dinsdag kregen we van de gemeente Sint Anthonis het geweldige nieuws te horen:

Op 12 december 2017 hebben Gedeputeerde Staten het bezwaar van Mace tegen het besluit  om de aanvraag omgevingsvergunning voor het vestigen van een mestverwerkingsbedrijf aan
De Quayweg in Landhorst buiten behandeling te laten, ongegrond verklaard.

De aanvraag van Mace om een omgevingsvergunning voor het vestigen van een mestverwerkingsbedrijf aan De Quayweg 8 in Landhorst is door Gedeputeerde Staten (bevoegd
gezag) bij besluit van 23 augustus 2016 buiten behandeling gelaten. Tegen dit besluit heeft
Linssen Advocaten CS namens Mace bezwaar ingediend.
De behandeling van dit bezwaar is in oktober 2016 in overleg tussen de provinciale
bezwarencommissie, Mace en het bevoegd gezag opgeschort. Hoewel de gemeente formeel
geen belanghebbende is, vonden zij dat daardoor de onduidelijkheid en onzekerheid over het al dan niet voortzetten van de aanvraag te lang bleef voortbestaan. Behalve de noodzaak om
duidelijkheid te verkrijgen over deze aanvraag speelt ook de wijziging van de Structuurvisie een
rol. In maart 2017 heeft de gemeenteraad van Sint Anthonis voor de mogelijke vestiging van mestverwerkende bedrijven in het buitengebied een maximale capaciteit van 200.000 ton opgenomen. Dat betekent dat een eventuele voortzetting van de procedure ook stuit op deze beperking. Om die reden heeft de gemeente Sint Anthonis bij brief van 4 juli 2017 aan Gedeputeerde Staten gevraagd om de behandeling van deze bezwarenprocedure voort te zetten en een beslissing te nemen op het ingediende bezwaar.
Tijdens de zitting van 23 oktober 2017 heeft de provinciale bezwarencommissie het bezwaar
van Mace behandeld. Op 12 december 2017 is het bezwaar door Gedeputeerde Staten
ongegrond verklaard onder handhaving van het bestreden besluit (het buiten behandeling laten van de aanvraag). De termijn om in beroep te gaan is inmiddels verstreken (25 januari 2018) en daarom is het besluit om de aanvraag buiten behandeling te laten nu onherroepelijk van kracht.

De aanvraag van Mace tot het vestigen van een mestverwerkingsbedrijf aan De Quayweg in Landhorst is daarmee definitief van tafel.