De aanvraag

De aanvraagvergunning

Op 9 april 2014 heeft MACE de aanvraag bij de gemeente ingediend. Op 6 juni, tijdens het urgentieoverleg, deelt een ambtenaar van de gemeente mee dat de gemeente tot de conclusie is gekomen dat niet zij, maar de provincie over de aanvraag moet beschikken.

Ook blijkt dan dat de provincie de aanvraag heeft stilgelegd, omdat men eerst van MACE een zgn. MER-beoordelingstraject wil hebben. MACE is hiervan niet op de hoogte gesteld, dus is het begrijpelijk dat men zeer gefrustreerd reageert. MACE meent dat er geen MER-rapport gemaakt hoeft te worden. Hier zijn de meningen danig over verdeeld. Na diverse gesprekken met de provincie dient MACE alsnog de MER-beoordelingsrapportage in en begint de termijn te lopen (max. 12 weken, maar dit is geen fatale termijn).

Op dit moment is nog niet bekend of MACE een MER-Rapportage moet maken. Volgens MACE zijn alle documenten voor de MER-beoordelingsnotitie op 5 januari 2015 bij de Omgevingsdienst Brabant Noord ingeleverd.
Na het besluit welof niet MER zal MACE met een geheel nieuwe aanvraag komen.

Het zou onbegrijpelijk zijn als een dergelijke chemische fabriek geen MER-rapportage nodig heeft!

De vergunningaanvraag van 9 april wordt hier niet volledig gepubliceerd. Wat wel gedaan wordt is, daar waar dingen opvallen, onduidelijk zijn, of naar aller waarschijnlijkheid niet kloppen, de vraag in zwart weer te geven. Het antwoord in blauw en de opmerkingen in rood.

Eerlijk gezegd wordt van MACE verwacht dat ,als er beslist is of er wel of niet een MER-rapportage gemaakt moet worden, men met een geheel nieuwe aanvraag zal komen omdat van diverse kanten is aangegeven dat in deze aanvraag veel fouten en onvolkomenheden zitten. Ook is intussen wel duidelijk dat men nog steeds geen exact idee heeft hoe de fabriek gaat werken.

Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt U?
Mest en zwavelzuur.
Tijdens de voorlichtingsavond werd gezegd dat het alleen varkensmest was. Nu blijkt dat het vooral varkensmest, maar ook mest van runderen, pluimvee en nertsen zal zijn. Van alle kanten hoor je dat juist een mix van mest enorme gevaren met zich meebrengt. Bacteriën kunnen muteren en microben kunnen zich hechten aan luchtdeeltjes, zoals ook bij de Q-koorts epedemie is gebeurd.

Op de voorlichtingsavond werd gevraagd hoeveel vrachtwagens zwavelzuur er nodig zouden zijn. Als antwoord werd gegeven “enkele tientallen per jaar”. Nu blijkt dat er per jaar bijna 14 miljoen liter zwavelzuur nodig is!!!! Dat zijn 290 vrachtwagens per jaar wat meer dan 1 vrachtwagen per dag is!!

Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds-, en herstelwerkzaamheden?
Nee.
Deze fabriek is uniek in de wereld. MACE zegt dat de fabriek in België, die een veel kleinere capaciteit heeft, zonder problemen draait. Dan noch zal er voordat er volop gedraaid gaat worden een testperiode zijn. Hierbij kan van alles misgaan. Er zullen, alleen al door het gebruik van bijtende stoffen, regelmatig onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Denk ook aan de luchtwassers die onderhoud nodig hebben. Zie ook de voorlopige gezondheidsrisico-analyse van de GGD.

Wat zijn de tijden en dagen, dan wel perioden, waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?
Maandag t/m zaterdag van 7.00 tot 19.00 uur. De installatie is volcontinu in bedrijf.
Op de voorlichtingsavond van MACE heeft men gezegd dat er gewerkt werd van maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 19.00 uur en dat er ’s avonds en ’s nachts niet gewerkt werd. Bij de vraag over geluid en trillingen en de bijgevoegde rapporten staat dat er wordt uitgegaan van de maatgevende bedrijfssituatie d.w.z.per dag tussen 7.00 en 19.00 uur 64 voertuigen, tussen 19.00 en 23.00 uur 2 voertuigen en tussen 23.00 en 7.00 uur 1 voertuig. Ook de loaders zijn ’s avonds en ’s nachts enige tijd in bedrijf.

Beschrijf de aard en de omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken. Daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu, die daardoor kunnen worden veroorzaakt.
Geur- en ammoniakuitstoot van de installatie.
Geen woord over de uitstoot van fijnstof, verkeershinder, warmte-uitstoot, lozing van afvalwater, etc. De omvang van die uitstoot wordt niet vermeld. Een overzicht ontbreekt, behalve geurcirkels.

Kunnen er binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?
Ja. De mestbunkers en opslag van zwavelzuur kunnen lekken, waardoor mest wegloopt uit de opslagsilo’s.
In de mestbunkers ligt de droge fractie te composteren hierbij komt geen zwavelzuur te pas dus kan er niets weglekken. Wat wel kan gebeuren is dat de opslag van zwavelzuur kan gaan lekken of dat zwavelzuur in contact komt met andere stoffen waardoor kans op brand of gasontwikkeling kan plaatsvinden. Als dit naar buiten treedt zijn de gevolgen niet te overzien. De enorme hoeveelheden zwavelzuur vormen een risico apart. Er wordt volstaan met de vermelding dat de bunkers en de opslagen aan de eisen zullen voldoen. In de opslagsilo’s wordt onbewerkte mest opgeslagen, hier kunnen lekkages optreden. Dat er wordt gewerkt met grote hoeveelheden stoom, gas en elektriciteit waarmee wel degelijk gevaarlijke situaties kunnen ontstaan, wordt niet vermeld.

Beschikt u over een milieumanagementsysteem?
Nee.
Gezien de werking van de fabriek en de risico’s die er zijn zou dit toch een van de minste vereisten moeten zijn.

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op?
Ja.
Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?
Nee.
Waarom hebt u geen nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?
Zal na de vergunningverlening gebeuren.
Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld?
Ja.
Men verricht bodembedreigende activiteiten of slaat bodembedreigende stoffen op, maar doet geen nulsituatie-onderzoek. Dat vindt men pas nodig na de vergunning? Wie controleert dan nog of dit gedaan wordt en wat als blijkt dat er stoffen in de bodem zitten die er niet thuis horen? Waar is het bodemrisicorapport?

Welke maatregelen heeft u getroffen om brand te voorkomen?
Goede bedrijfsvoering.
Welke brandblusmiddelen gebruikt u?
Draagbare blusmiddelen.
Er wordt gewerkt met enorme hoeveelheden aardgas, elektriciteit, stoom, etc. Tijdens het productieproces kunnen gevaarlijke gassen (lachgas, methaan, e.d.) vrijkomen. Risico’s op brand, broei en/of ontploffing zijn niet uitgesloten. De dichtstbijzijnde brandweerauto staat 7 km van de fabriek.

Loost u afvalwater uit uw inrichting?
Ja, op het oppervlaktewater. Loosbaar effluent uit de scheidingsinstallatie in de vorm van een continue lozing. 803 kubieke meter per dag, maximaal 35 kubieke meter per uur.
In het productieschema staat dat er minimaal 400.000 ton effluent per jaar wordt geloosd. Dit is 1096 kuub per dag oftewel 46 kuub per uur. Hoe verklaart men de verschillen.

Niet bekend is wat de gevolgen voor mens dier en milieu zijn van die lozing. Het Waterschap zegt pas te kunnen bepalen of het water voldoet aan de eisen als de fabriek er staat!

Je kunt je afvragen of het Defensiekanaal deze hoeveelheden op een normale manier kan verwerken en wat de gevolgen zijn voor het waterpeil en de waterkwaliteit in de aangrenzende sloten en het grondwater. Ook zal gekeken moeten worden naar de waterafvoer stroomopwaarts. Wordt deze beïnvloed of gehinderd en wat zijn daarvan de gevolgen voor bijv.de landbouw? Mochten er aanpassingen noodzakelijk zijn, wie betaalt dat dan?

Ook blijkt nu dat er grote waterbekkens bij de fabriek moeten komen omdat het effluent uit de fabriek zgn “dood water” is. In die vijvers wordt het water belucht.

Mace gebruikt het gehele bouwblok voor de fabriek. De vraag rijst dus; tellen deze vijvers niet bij het bouwblok?

Worden er preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?
Nee.
Men geeft aan dat er lekkages kunnen optreden. Bij een storing of andere calamiteit (denk aan brand) is de kans wel degelijk aanwezig dat verontreinigd water of mest in de vijvers of rechtstreek in het Defensiekanaal terecht kan komen.

Zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting?
Ja.
Nergens is te achterhalen waaruit die voorzieningen bestaan, hoe de werking daarvan is en of de werking constant wordt gemonitord.

Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen?
Ja.
Wat die voorschriften en/of procedures zijn is niet bekend. Verder kan de vraag gesteld worden of dit antwoord van MACE niet haaks staat ten opzichten van de vraag of er preventieve maatregelen genomen worden om lozing van afvalwater te voorkomen?

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten?
Ja.
Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten?
Ja.
Worden er nog andere stoffen uitgestoten?
Ja.
Welke dat zijn wordt niet vermeld. Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten?
Nee.
Bij het verdampen van de mest, alsmede bij het composteren komen grote hoeveelheden warmte vrij. Een deel daarvan wordt hergebruikt. De rest afgevoerd. Deze vraag is onjuist ingevuld!

Hebt u een meet-en registratiesysteem?
Nee.
Het is toch onvoorstelbaar dat een bedrijf dat miljoenen kubieke meters verontreinigde lucht naar buiten blaast niet beschikt over een dergelijk systeem? Hoe weet men dan wat er naar buiten komt of wanneer men normen overschrijdt?

Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen?
Nee.
Lachgas en methaan behoren wel degelijk tot deze categorie!

Dan is er nog een opmerkelijk detail t.a.v de luchtkwaliteit. MACE zegt dat men de loaders’s nachts niet in de fabriek laat staan omdat men die dan in 1 jaar tijd als afgeschreven kan beschouwen. De oorzaak is de slechte lucht in de fabriek!

Hoe denkt MACE zijn eigen personeel dan tegen deze slechte lucht te beschermen?

Ligt de inrichting op een gezoneerd industrieterrein?
Ja.
Dit klopt niet. Op het terrein rust een agrarische bestemming.

Hoeveel elektriciteit verbruikt u per jaar?
10 miljoen KWh (10.000 Megawatt).
In de MER-beoordelingsnotitie meldt MACE dat zij uitgaan van 15.625.000 KWh, oftewel 15.625 Megawatt!
Hoeveel aardgas verbruikt u per jaar?
10 miljoen kubieke meter.
In de MER-beoordelingsnotitie meldt MACE dat zij 1.275.000 kubieke meter gas nodig hebben.
Los van de vraag of deze getallen wel kloppen, kun je toch onmogelijk beweren dat dit productieproces duurzaam genoemd mag worden, iets wat MACE trouwens wel beweerd. Alle overheden zeggen te streven naar duurzame oplossingen waar bij zuinig moet worden omgegaan met de beschikbare energiebronnen en dan ga je op zo’n manier een probleem, dat simpel opgelost kan worden door minder dieren te gaan houden, proberen te tackelen!

Met deze elektriciteit kunnen 2.500 tot 4000 gezinnen jaarlijks vooruit en met het gas kunnen 500 tot 4.000 huishoudens voorzien worden!!!!!!

Het transport naar en van de fabriek gebruikt tonnen diesel, om nog maar te zwijgen over de uitstoot, het lawaai en de verkeershinder. Weliswaar zal het transport van mest door heel Nederland afnemen,maar daar staat wel tegenover dat al het transport nu in onze regio geconcentreerd wordt. De afvoer van het eindproduct wordt daarentegen weer over de hele wereld verspreid!!!!!

In rood en oranje is aangegeven waar in ons land de normen omtrent hoeveelheid fijnstof ver overschreden worden

In rood en oranje is aangegeven waar in ons land de normen omtrent hoeveelheid fijnstof ver overschreden worden

HOEZO DUURZAAM??????

Het coalitieprogramma van de gemeente Sint Anthonis heeft als één van haar belangrijkste doelstelling:

“Toewerken naar een duurzame agrarische sector die bijdraagt aan de leefbaarheid van onze omgeving, waarbij belangen van ondernemers en inwoners met elkaar in balans worden gebracht.”

en verder:

“We streven naar een energieneutrale gemeente.”

en tot slot:

“De doelstelling is om niet in te zetten op meer maar op beter. Hiermee wordt bedoeld dat de uitstoot van geur, fijnstof en ammoniak zal verminderen.”

DUS GEMEENTE, GEEN WOORDEN MAAR DADEN.

Externe veiligheid:
Bij alle vragen wordt “nee” ingevuld.
MACE vindt het niet nodig dat er een risicoanalyse wordt uitgevoerd of dat er maatregelen getroffen moeten worden om de gevolgen van ongewone voorvallen te beperken. Ook procedures hiervoor vindt men niet nodig. Het mag duidelijk zijn dat zo iets onverantwoord is!

Hoeveel km worden per jaar door de verladers en uitbesteed vervoer gemaakt?
20.000 km.
Hoeveel kilometers worden er per jaar door eigen vervoerders gemaakt?
20.000 km.

Om de uitstoot van de vrachtwagens te berekenen hebben is gebruik gemaakt van de Emissietool van Van Den Bosch transport BV te Erp.

    • De CO2 uitstoot (veroorzaakt opwarming van de aarde): 2.200 ton.

 

    • De uitstoot van Nox (stikstofoxiden die zure regen en smog veroorzaken): 22 ton.

 

    • De uitstoot van SO2 (sulfor dioxide die zure regen, voortijdig sterven en voortijdige geboorte veroorzaken): 1,5 ton.

 

    • PM10 (fijn stof kleiner dan 10 micrometer welke luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten verergert en de ontwikkeling van de longen bij kleine kinderen belemmert): 284 kilo.

 

Detail: om de CO2 uitstoot te compenseren zou er jaarlijks 41.000 hectare bos moeten worden aangeplant, dit is 50 keer de Staatsbossen!

U ziet dat er veel opmerkingen en vragen resteren na het lezen van de aanvraag. Wellicht wordt een deel van die vragen snel beantwoord in de MER-beoordelingsnotitie. Deze moet MACE indienen bij de Omgevingsdienst Noord-Brabant. Deze dienst maakt vervolgens een advies voor Provinciale Staten of er wel of geen MER-rapportage gemaakt moet worden.