Financiële middelen

Vraag & antwoord

1. Is er sprake van waardevermindering van de huizen, mocht het initiatief doorgaan?
Wat de huizen nu waard zijn kan middels een taxatie door een deskundige bepaald worden, ook wat ze nadat er een fabriek staat, waard zijn kan zo vastgesteld worden.

Er is aan twee makelaars, onafhankelijk van elkaar, gevraagd of er sprake zou zijn van waardevermindering. Beiden gaven aan dat de woningen tussen de 10 en de 20 procent minder waard zouden zijn.

Uit cijfers van de gemeente blijkt dat in 2010 de gemiddelde WOZ-waarde in Landhorst € 294.000,- was en in 2008 € 281.000,-. Laten we uitgaan van een gemiddelde waarde op dit moment van € 290.000,-. Dan zijn de woningen in de kern Landhorst samen waard € 56.550.000,-.

Bij 10% waardevermindering praten we dan over een bedrag van € 5.655.000,- en bij 20% over een bedrag van € 11.310.000,-.

Bij een waardevermindering van 10% scheelt dat de gemeente € 735.150,- aan OZB en bij 20% € 1.470.300,-!

Of de gemeente daar ook rekening mee gaat houden is nog maar zeer de vraag. De individuele eigenaar van een woning in Landhorst gaat er dus tussen de € 29.000,- en € 58.000,- op achteruit.

2. Waar kunnen we als burgers met eventuele schadeclaims terecht?
Schadeclaims kunnen bij de gemeente worden ingediend op basis van de planschaderegeling die in de omgevingswet wordt genoemd. Het indienen van een dergelijke claim kan pas nadat er een definitief besluit is genomen over de vergunningaanvraag. De gemeente zal vervolgens een onafhankelijk taxateur taxaties laten doen en op basis daarvan wel of geen schade uitkeren. Als er sprake is van schade zal de gemeente die verhalen op MACE.

Tegen het besluit van de gemeente wel of geen schadevergoeding te geven kan bezwaar aan worden getekend.

De ervaringen met planschadevergoeding zijn niet al te positief. Als er al een vergoeding wordt gegeven is deze vaak laag. Ook dient men er rekening mee te houden dat men zeer waarschijnlijk geld kwijt is aan het inhuren van een deskundige of een advocaat. Een probleem wat ook speelt is de emotionele kant van het verhaal, hier wordt geen rekening mee gehouden. Bovendien is de vergoeding eenmalig, terwijl de overlast, de waardevermindering of de schade die ervaren wordt een kwestie van ‘levenslang’ is.

3. Hoe komt de klankbordgroep aan het geld om zaken uit te laten zoeken?
Er is een procesplan gemaakt voor het traject. Het voorstel is om dit via het urgentieteam te laten lopen. Dit houdt in dat er middelen komen vanuit de provincie en/of de gemeente.

De kosten die de initiatiefnemer van deze site maakt wordt tot nu toe uit eigen zak betaald.