Gezondheid

Vraag & antwoord

1. Wat is er door de gezamenlijke groep gedaan om informatie te verkrijgen over gezondheid?
De belangrijkste zorg van de mensen uit Landhorst ligt op het vlak van de gezondheid, m.a.w. wat zijn de effecten van deze fabriek op de gezondheid van de mensen. Dit vraagstuk kan moeilijk los gezien worden van de hele maatschappelijke discussie over de ontwikkelingen binnen de gehele veehouderij.

De gezamenlijke groep heeft de GGD en bureau Mobilisation gevraagd te onderzoeken wat volgens hen de risico’s zijn voor de gezondheid als er een mestfabriek komt op de geplande locatie. Daarnaast hebben we een bijeenkomst gehad met oud huisarts Hoevenaars uit Elsendorp.

2. Wat zijn de bevindingen van de GGD?
De GGD heeft het mestverwerkingssysteem bestudeerd en elke ruimte en handeling binnen het systeem gekoppeld aan de vraag of hier risico’s aan vast zitten voor de gezondheid van mensen. Deze analyse heeft geleid tot een overzicht van mogelijke risico’s. Vervolgens zijn die risico’s gekoppeld aan maatregelen die MACE neemt om die risico’s te verkleinen dan wel weg te nemen. Vervolgens worden risico’s benoemd die overblijven en hoe hiermee omgegaan moet worden.

Van belang is hierbij op te merken dat de GGD bij de bepaling van haar bevindingen is uitgegaan van de juistheid van de beschikbare informatie verwoord in de aanvraag. De gegevens van MACE zijn dus niet gecontroleerd op hun juistheid.

Voor meer informatie: klik hier.

De gemeente heeft de GGD verzocht haar bevindingen in een definitief rapport/advies te vatten. Bij dit advies wordt ook een relatie gelegd met het RIVM en het rapport van bureau Mobilisation. Het advies van de GGD kan door het bevoegd gezag gebruikt worden bij de besluitvorming over de vergunningaanvraag.

3. Wat zijn de bevindingen van bureau Mobilisation t.a.v. de gezondheid?
T.A.V. het aspect gezondheid en veel deelaspecten hiervan, geeft Mobilisation aan dat zij op dit moment geen beoordeling kan maken. Dit komt met name omdat de rapporten die MACE
heeft aangeleverd onvoldoende duidelijk zijn in o.a. bronvermeldingen en de verschillende ‘open einden’ . Daarom doet het bureau de aanbeveling om te komen tot een betere aanvraag.

4. Wat zijn de bevindingen van oud huisarts Hoevenaars?
Zoals uit één van de rapporten blijkt heeft dhr. Hoevenaars aangegeven dat er flinke risico’s verbonden zijn aan het initiatief. Voor alle duidelijkheid;de GGD en MACE zijn niet aanwezig geweest bij de uiteenzetting van dhr. Hoevenaars.

5. Hoe om te gaan met twee ogenschijnlijk verschillende opvattingen t.a.v. de gezondheidsrisico’s?
Als gevolg van de twee presentaties is er onrust ontstaan over de vraag welke arts nu gelijk heeft. Daarom is er afgesproken dat de GGD de bronnen van dr. Hoevenaars bij haar rapport zal betrekken en dat er tevens een derde instantie, het RIVM (Rijks Instituut Volksgezondheid en Milieuhygiéne) bij het rapport wordt betrokken. Verder moet bekeken worden of we niet ook nog een andere arts/deskundige er naar moeten laten kijken.

6. Kan het aspect gezondheid worden meegenomen in de afweging om te komen tot een vergunning?
Ja. dit kan bij de beoordeling van het onderdeel bouwen/bestemmingsplan volwaardig worden meegenomen en bij het thema milieu indirect, gekoppeld aan de onderdelen geur, fijnstof, verkeer, etc.

7. Wordt er een Gezondheids Effect Screening (GES) gedaan?
Nee, op dit moment wordt dit niet overwogen, wel wordt door de GGD een risico-analyse gezondheid opgesteld.

8. Hoe wordt er omgegaan met de cumulatie?
De term cumulatie valt regelmatig en wel in twee betekenissen:
1.Wat is de bijdrage van het initiatief op de al aanwezige bronnen van overlast?
2.Wat is de overlast in termen van geur, fijnstof, verkeers- en vervoersbewegingen nu al en kunnen we die overlast verminderen?

Op de eventuele bijdrage van MACE op de al aanwezige bronnen moet inzicht geboden worden in de MER-beoordelingsrapportage. MACE heeft aangegeven dit expliciet te zullen doen.

Ten aanzien van de al aanwezige overlast wordt aangegeven dat hierover, los van het MACE initiatief, gesprekken gevoerd gaan worden met overheden. Ook kan het zo zijn dat, als dit boeren zijn die mee doen met MACE, zij door MACE worden gewezen op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.