Procedure

Vraag & antwoord

1. Zijn er, voordat MACE een vergunningaanvraag heeft ingediend bij de gemeente St. Anthonis, toezeggingen gedaan door de gemeente dan wel de provincie?
Nee, aan de provincie en de gemeente is meerdere keren expliciet hiernaar gevraagd. Hun antwoord is: Nee, die zijn niet gedaan en wij voelen ons niet gebonden aan wat dan ook richting MACE. Dit is medegedeeld door ambtenaren, maar ook door Gedeputeerden De Boer en van den Hout en het College van B&W.

Wel zijn er gesprekken geweest met gemeente en provincie over de vraag of een mestverwerkingsinitiatief aan De Quayweg zou kunnen passen in bestaande beleidskaders. Er is toen door de provincie aangegeven dat het zou kunnen passen binnen de provinciale Verordening Ruimte. Door de gemeente is aangegeven dat het zou kunnen passen binnen de Structuurvisie van de gemeente.

2. Waarom op deze locatie? MACE kan toch ook naar een locatie op een bedrijventerrein? Waarom dan in het buitengebied?
MACE heeft meerdere locaties in beeld gehad alvorens ze uitkwamen op de locatie De Quayweg. De eerdere locaties lagen in het buitengebied maar ook op een bedrijventerrein. Om verschillende redenen zijn de andere locaties afgevallen. Omdat een installatie met deze omvang zou kunnen passen binnen bestaande beleidskaders van provincie en gemeente gaat MACE verder met deze locatie.

3. Past het binnen het bestemmingplan buitengebied? Nu ligt er een bestemming “bouwblok” dat een mestverwerking in deze omvang niet mogelijk maakt.
Nee, het initiatief past niet in het huidige bestemmingsplan buitengebied.Dit wil echter niet zeggen dat het er niet kan komen. De gemeenteraad kan namelijk besluiten om het bestemmingsplan zo aan te passen dat het wel kan. Een reden om hierover de discussie aan te gaan zou kunnen zijn dat het initiatief kan passen in de door de raad vastgestelde structuurvisie. Deze structuurvisie geeft aan dat de omgeving van de Middenpeelweg/ De Quayweg in de toekomst een sterk ontwikkeld duurzaam agrarisch gebied moet worden. De nadruk voor dit gebied ligt op duurzame agrarische ontwikkelingen. Als de gemeenteraad deze discussie wil aangaan dan moet ze wel alle aspecten bij de discussie betrekken. Ook de aspecten als gezondheid, verkeersveiligheid, de opvattingen van burgers uit Landhorst, etc.

4. Kan de gemeente een Voorbereidingsbesluit nemen om het initiatief van MACE tegen te houden?
Een gemeente kan een Voorbereidingsbesluit nemen als ze een niet gewenste ontwikkeling op een bepaalde locatie verwacht. Ze doet dit als blijkt dat een bestemmingsplan daarvoor de mogelijkheid geeft. In dit geval geeft het bestemmingsplan aan dat er op deze locatie geen mestverwerking van deze omvang kan plaatsvinden. Op grond hiervan hoeft er dus geen Voorbereidingsbesluit genomen te worden. Immers, het initiatief past niet binnen het huidige bestemmingsplan.

5. In Gemert/Bakel is wel een Voorbereidingsbesluit genomen. Hoe zat dat daar?
In Gemert/Bakel is inderdaad een voorbereidingsbesluit genomen. Dit was gekoppeld aan een gebied Wolfsveld(bedrijventerrein) waar een bestemmingsplan lag dat een mestverwerking in een grote omvang, op voorhand, niet persé zou uitsluiten. Omdat er een discussie is ontstaan over de mestverwerking op dit bedrijventerrein en de raad de tijd wilde nemen om hierover in alle rust te kunnen nadenken is een voorbereidingsbesluit genomen.

6. Waarom heeft het College van St.Anthonis op basis van het eigen bestemmingsplan, de aanvraag niet meteen afgewezen?
Het College heeft het initiatief niet meteen afgewezen omdat het zou kunnen passen binnen de door de Raad vastgestelde Structuurvisie. Het College voert uit wat de Raad heeft bepaald in o.a. beleidskaders. Het is niet aan het College ander beleid te voeren. Ze heeft richting MACE aangegeven dat het een bevoegdheid van de Raad is om het bestemmingsplan te veranderen om het initiatief mogelijk te maken.

7. Welke vergunningen zijn er allemaal nodig voor het initiatief van MACE?
Er zijn meerdere vergunningen nodig. Belangrijke vergunningtrajecten zijn; het traject gekoppeld aan de omgevingsvergunning (bevoegd gezag; de provincie Noord-Brabant) en het traject gekoppeld aan de Waterwet (lozing op oppervlaktewater,bevoegd gezag; Waterschap Aa en Maas)

8. Wie gaat er over de vergunningverlening?
De provincie. De omgevingsvergunning gaat over aspecten die betrekking hebben op milieu, ruimtelijke ordening en bouwen. Voor het deel ruimtelijke ordening vraagt de provincie een advies van de gemeenteraad. De gemeenteraad moet aangeven of zij, bezien vanuit de ruimtelijke ordening/bouwen, een mestverwerking zoals MACE die wil, aanvaardbaar vindt. Bij deze afweging betrekken zij ook aspecten als gezondheid. De provincie betrekt het advies van de Raad nadrukkelijk bij de totstandkoming van het uiteindelijke besluit over de omgevingsvergunning.

Het Waterschap Aa en Maas gaat over de lozingsvergunning.Van belang is op te merken dat bij de beoordeling van de omgevingsvergunning een goede afstemming plaats moet vinden met de vergunning in het kader van lozen van water op het oppervlakte.

9. Kan de provincie het advies van de gemeenteraad in het kader van de omgevingsvergunning naast zich neerleggen? Kan de provincie een advies van de Raad om het, bezien vanuit ruimtelijke ordening/bouwen niet doen, negeren? Kan de provincie het standpunt van de gemeente “overrulen”?

De provincie kan het advies van de gemeenteraad naast zich neerleggen. Ze kan, ondanks een negatief advies van de gemeenteraad om het initiatief van MACE niet te doen, toch zeggen dat ze een mestverwerking van deze omvang willen hebben. Ze kan ook, als de Raad het wel wil, zeggen dat zij het juist niet willen. Men maakt dan gebruik van een zogenaamd ‘inpassingsbesluit’.

Opgemerkt moet worden dat het zeer ongebruikelijk is dat de provincie gebruik maakt van deze bevoegdheid. De provincie heeft aangegeven dat zij hier zeer terughoudend in zijn. Een reden om het wellicht te gaan overwegen is als het Rijk tegen de provincie zegt dat ze niet gaan voldoen aan de noodzaak te voorzien in mestverwerking. Het Rijk kan dan de provincie vragen maatregelen te treffen om de mestverwerkingscapaciteit wel te halen. Dit zou dan kunnen middels een inpassingsbesluit.

Volgens wethouder Roos Aben is met de provincie de afspraak gemaakt dat de laatste niet zal ingrijpen indien de gemeenteraad haar medewerking weigert.

10. Het MACE initiatief is gekoppeld aan 500.000 ton. Waarom moet het zo groot zijn?
MACE wil 500.000 ton mest verwerken. Doorgaans zijn de initiatieven maximaal 150.000 tot 200.000 ton.

De vraag waarom MACE zo groot wil zijn is meerdere keren gesteld. De werkgroep heeft hier niet een heel éénduidig antwoord gekregen. Wel is komen vast te staan dat;
– er een businesscase die onder het MACE initiatief ligt uitgaat van 500.000 ton.
– er beleidsmatig geen restricties gesteld worden aan de omvang van een mestverwerkingsinstallatie.
– er voor een belangrijk deel van de capaciteitsomvang contracten zijn aangegaan met boeren (420.000 ton). Zie ook vraag 11.

Overigens wist u dat 500.000 ton genoeg is om heel de kern Landhorst inclusief de sportvelden ruim 2 meter onder de mest te zetten!!!!!

11. Waar komt de mest vandaan en waar zitten de leden?
MACE is een coöperatie van leden. De leden komen uit een omgeving van ong. 15 km rondom Elsendorp. Grofweg ziet de afkomst van de mest en de hoeveelheid er als volgt uit:

Schermafbeelding 2015-01-31 om 20.18.22

12. Hoeveel is er nog aan ruimte binnen de 500.000 ton en kan dat gekoppeld worden aan mest geproduceerd in St.Anthonis?
Uitgaande van de tabel hierboven is er nog ruimte voor ongeveer 80.000 ton. Er kunnen afspraken gemaakt worden om met voorrang mest uit St.Anthonis te verwerken. Als dat zo is komt het totaal aantal ton mest uit de gemeente Sint Anthonis daarmee op 147.000 ton.

13. Hoe zit het met de relatie met Cleanergy in Wanroij. Komt de mest die nu bij Cleanergy vergist wordt naar MACE?
Er ligt op dit moment geen relatie tussen het initiatief van MACE en Cleanergy. Hier zijn ook geen afspraken over gemaakt met de gemeente. Wel kan het zo zijn dat de mest die nu naar Cleanergy gebracht wordt richting MACE gaat. De mest die dan wordt gebracht naar MACE zal verwerkt worden en niet vergist. MACE wil geen mestvergisting.

14. Laat de gemeente het toe dat in het buitengebied industriële activiteiten gaan plaatsvinden?
De omvang van het initiatief van MACE is groot. Of deze grootte en de vraag of dit soort van industriële activiteiten aanvaardbaar zijn in het buitengebied, wordt afgewogen in de gemeenteraad.

15. Waarom ineens 500.00 ton en niet gefaseerd komen tot uitbreiding tot 500.000 ton? Waarom niet starten met 150.00 ton, kijken of er overlast is en dan uitgroeien naar meer?
Eerder is opgemerkt dat er beleidsmatig geen bovengrens is aangegaan in maximale verwerking van mest. De werkgroep heeft enkele keren gevraagd waarom MACE niet kan beginnen met 150.000 ton. Het antwoord is dan; als we teruggaan in tonnage, dan moeten we leden teleurstellen, en dat willen we niet.

In dit verband geven ze aan dat ze, in overleg met de gemeenschappen van Landhorst en Venhorst, wil bezien of het mogelijk is juridisch bindende afspraken te maken over sluiting van de fabriek als blijkt dat er na vijf jaar in bedrijf zijn, overlast wordt ervaren. De relatie met vijf jaar wordt gelegd omdat na vijf jaar de investeringskosten terugverdiend zijn. Hun businessplan gaat hier van uit.

16. Hoe verloopt de procedure van een omgevingsvergunning?
Dit is afhankelijk van het besluit dat G.S. nog moet nemen of er wel of geen MER (Milieu Effect Rapportage) opgesteld moet worden.

Hoeft er géén MER gemaakt worden dan kan er een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Deze wordt dan beoordeeld. De provincie kan nog adviezen vragen, verzoeken om aanvullingen, de gemeente wordt gevraagd om een zgn. verklaring van geen bedenkingen (VvGB). Dan wordt het ontwerp VvGB en het ontwerpbesluit opgesteld en vervolgens ter inzage gelegd. Dit duurt zes weken EN IEDEREEN KAN ZIJN BEDENKINGEN/BEZWAREN KENBAAR MAKEN. Deze zienswijzen worden door GS beoordeeld en vervolgens wordt een definitief besluit opgesteld en gepubliceerd. IEDEREEN DIE EERDER EEN BEZWAAR HEEFT INGEDIEND KAN DAN ALSNOG BIJ DE RECHTBANK BEROEP AANTEKENEN TEGEN DIT BESLUIT. En tot slot in Hoger Beroep gaan bij de Raad van Staten.

Moet er wél een MER gemaakt worden dan moet er een zgn, Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER (NRD) bij G.S. ingediend worden. G.S .beoordeelt die notitie en vraagt eventueel aanvullende gegevens. Dan wordt de NRD gepubliceerd. IEDEREEN KAN ZIJN ZIENSWIJZE KENBAAR MAKEN. Gedeputeerde staten vraagt dan advies aan de betrokken bestuursorganen en dan geeft G.S. advies/richtlijnen aan de initiatiefnemer. Die gaat vervolgens aan de slag met het opstellen van een MER. Als deze wordt gepubliceerd kan weer iedereen zijn zienswijzen inbrengen. G.S. vraagt dan advies aan de commissie MER en neemt die verder mee in de WABO-procedure. De procedure is dan verder gelijk vanaf de verklaring van geen bedenkingen VvGB bij géén MER.

Op dit moment (1 sept) 2014 is nog niet bekend of MACE wel of niet MER-plichtig is. Ergens in oktober wordt dit verwacht.

17. Wat is de huidige stand van zaken m.b.t. de procedure omgevingsvergunning?
MACE heeft op 11 juli een MER-aanmeldingsnotitie ingediend bij de provincie. Deze wordt momenteel beoordeeld. Er kan nog gevraagd worden om aanvullende gegevens. Men streeft erna ergens in oktober het besluit te kunnen nemen wel of geen MER( voor de laatste ontwikkelingen zie de beginpagina). Overigens zitten er mensen van de Omgevingsdienst Brabant ( die een advies hierover geven aan G.S.), bij de gesprekken die in de klankbordgroep worden gevoerd.

Er ligt op dit moment géén vergunningaanvraag voor. De vergunningaanvraag die bij de gemeente is ingediend en vervolgens is doorgestuurd naar de provincie is door de provincie niet in behandeling genomen.

Na het besluit van G.S. over de te volgen procedure zal MACE een aanvraag indienen.
De gemeente St.Anthonis heeft aan de G.G.D formeel om een advies gevraagd over de effecten van de mestverwerking op de gezondheid. Tijdens de informatieavond voor Landhorst zijn de voorlopige conclusies gepresenteerd. De gemeente is formeel de opdrachtgever en de definitieve versie is nog niet verschenen. De gemeente beslist dus over het tijdstip waarop het rapport in de openbaarheid zal worden gebracht.

18. Wanneer en wie kunnen er bezwaar maken tegen de omgevingsvergunning?
Iedereen kan bezwaar maken, zie vraag 16. Let wel, bij het tweede moment in de procedures, kunnen alleen mensen bezwaar maken die dat op het eerste moment ook gedaan hebben, tenzij men kan aantonen niet in de gelegenheid te zijn geweest/ niet op de hoogte te zijn geweest. Ook kunnen bij de tweede ronde geen nieuwe bezwaren naar voren gebracht worden.

19. Wat is de rol van de provincie bij de omgevingsvergunning?
De provincie is bevoegd gezag en bepaald formeel of er wel of geen vergunning verleend wordt. Hiertegen kunnen zowel MACE als anderen beroep aantekenen bij de rechtbank.

20. Wat is de rol van de Omgevingsdienst Brabant Noord?
De Omgevingsdienst is een verlengstuk van de Provincie en de gemeente. Deze dienst voert de wettelijke taken die liggen op het vlak van milieu voor de Provincie en de gemeente uit. het gaat hierbij om vergunningverlening, handhaving en toezicht. De omgevingsdienst toets namens de provincie of de vergunningaanvraag van MACE aan alle voorwaarden voldoet en adviseert vervolgens de provincie wel of geen vergunning te verlenen.

21. Wat is de rol van het Waterschap bij de omgevingsvergunning?
Het aspect water en in het bijzonder de waterkwaliteit is een belangrijk aspect bij de afweging die provincie en gemeente moeten maken. Zij zullen hiervoor in overleg treden met waterschap Aa en Maas.

Waterschap Aa en Maas is bevoegd gezag op het gebied van lozing op het oppervlaktewater c.q. het Defensiekanaal. Hier zal ze naar MACE aangeven hoe de kwaliteit van het lozingswater moet zijn en handhavend en controlerend optreden.

22. Wat kan de burger doen?
De burger kan opkomen voor zijn eigen belangen en die van zijn woonomgeving. De middelen die een burger ter beschikking staan zijn;

  • Actief meepraten over het initiatief.
  • Daar waar mogelijk aandacht vragen voor zorgen en mogelijk oplossingen aandragen.
  • Bezwaar maken tegen genomen beslissingen.
  • Door acties aandacht vragen voor de bezwaren/zorgen die er zijn of beslissingen die genomen(gaan) worden.

23. Is er sprake van een tijdelijke vergunning?
Er is wel discussie geweest over een tijdelijke vergunning, maar na overleg met de
provincie heeft die gezegd hier niet aan mee te willen werken. Formeel gezien ligt er geen aanvraagvergunning bij de provincie omdat die de aanvraag niet in behandeling heeft genomen. Als bekend wordt of er wel of niet een MER-rapportage gemaakt moet worden kan MACE een vergunningsverzoek indienen.

Wij verwachten trouwens dat MACE een compleet nieuwe aanvraag zal indienen gezien de vele fouten en onduidelijkheden die er in de eerste aanvraag zitten.

24. Hoe kunnen we eisen stellen aan de fabriek als die er toch nog zou komen? En aan wat voor soort eisen kunnen we dan denken?
Zowel de gemeente als MACE hebben aangegeven dat er, in overleg met de burgers, voorwaarden gesteld kunnen worden. Hoe dit allemaal juridisch verankerd moet worden wordt onderzocht.

Bij voorwaarden zou je kunnen denken aan monitoring, handhaving, eventuele uitbreiding, de aanzuigende werking die er kan optreden, hoe om te gaan bij overlast die er nu is en die er bij zou kunnen komen, hoe gaat MACE bijdragen aan de leefbaarheid van Landhorst en Venhorst, hoe om te gaan met planschade, hoe om te gaan met de verkeerssituatie, wat als blijkt dat er extra maatregelen moeten komen om de volksgezondheid te waarborgen, de landschappelijke inpassing van de fabriek, etc.

25. Stel een vergunning komt er, wat te doen bij overlast?
Overlast dient formeel gemeld te worden . Dit kan bij de gemeente, de omgevingsdienst en de provinciale klachtenlijn (073-6812821). Het is zaak hierover duidelijk afspraken te maken met MACE, de burgers en de overheid. Dit kunnen afspraken zijn die afwijken van wat standaard is.
Naast een formele melding kan men ook de persoon die MACE daar speciaal verantwoordelijk voor maakt gebeld of benaderd worden.

Verder heeft MACE aangegeven het erg belangrijk te vinden om regelmatig met de omgeving te praten over hoe het gaat en of er overlast ervaren wordt. Men biedt zelfs aan om enkele mensen ‘de sleutel’ te geven om te gaan kijken wanneer hen dat schikt.

Als de initiatiefnemers zich niet aan de afspraken houden kan er handhavend worden opgetreden door de provincie(bevoegd gezag). Dit loopt via de omgevingsdienst. Dit optreden kan uiteindelijk leiden tot het stilleggen van de fabriek.

26. Is monitoring van de fabriek van belang en hoe gaat dat lopen?
Het monitoren(volgen) van de werking van de fabriek en wat de effecten daarvan zijn op de omgeving is erg belangrijk. Mace wil hier ook uitdrukkelijk over meedenken en aan meewerken. Van belang hierbij is dat de huidige situatie dan eerst goed in beeld wordt gebracht(nul-meting) om achteraf niet voor verrassingen te komen staan of de schuld bij een ander wordt neergelegd. Er moet in ieder geval gemonitord worden op verkeer, water(incl. bacteriën daarin), luchtkwaliteit en geurhinder.

27. Hoe wordt er gehandeld als er zich een calamiteit voordoet?
Er moet een calamiteitenplan komen waarin precies staat hoe er gehandeld moet worden bij een calamiteit. Hierin staat dan ook hoe omwonenden geïnformeerd moeten worden. De GGD zal hierover een advies richting gemeente geven.

28. Wat was/is de rol van het urgentieteam?
Het urgentieteam is gevraagd de gespreksleiding en ondersteuning te doen van een gezamenlijke groep mensen die informatie wil verzamelen over het initiatief van MACE. Het urgentieteam faciliteert fatsoenlijke gesprekken en kan, waar gewenst of noodzakelijk geacht externe hulp faciliteren. Zij doet dit in opdracht van het Brabant Beraad.

29. Wat was de opdracht van de gezamenlijke groep MACE mestverwerking?
De gezamenlijke groep had de opdracht om voor de zomervakantie zoveel als mogelijk informatie te vergaren en deze terug te koppelen naar o.a. de bewoners van Landhorst.
Deze informatie is gewenst om de mensen in de gelegenheid te stellen zich een duidelijke mening over de eventuele komst van een mestverwerker te laten vormen.

De gezamenlijke groep (burgers van Landhorst en Venhorst, afgevaardigden van MACE, omgevingsdienst, gemeente, GGD en de Milieuvereniging Land van Cuijk) heeft geen discussie gevoerd over voor of tegen de mestverwerking. Op 3 juli is de informatie richting Landhorst teruggekoppeld.

30. Wat was de rol van bureau Mobilisation?
De gezamenlijke groep vond het zinvol een onafhankelijke derde partij te laten beoordelen wat zij vindt van het initiatief/de aanvraag in relatie tot de omgeving en de voorgestelde procedure door de provincie. Via het urgentieteam is Mobilisation gevraagd dit te doen.
Mobilisation heeft op de voorlichtingsavond van 3 juli haar voorlopige conclusies gepresenteerd.

31. Hoe gaat de werkgroep MACE mestverwerking nu verder?
Op 3 juli heeft de werkgroep aan de ongeveer 170 aanwezigen gevraagd hoe zij vinden dat de werkgroep verder zou moeten. 121 mensen hebben daarvoor een formulier ingevuld. De uitslag was als volgt:

  1. Verder als klankbordgroep; 51 personen.
  2. Verder als groep die acties gaat voeren; 6 personen.
  3. Zowel een klankbordgroep als een actiegroep; 55 personen.
  4. Stoppen; 4 personen.

Inmiddels heeft het urgentieteam een procesplan voor het vervolg opgesteld. Er wordt een klankbordgroep samengesteld die zal bestaan uit 5 of 6 personen uit Landhorst, een aantal personen uit Venhorst, een afgevaardigde van de Milieuvereniging Land van Cuijk, twee mensen van MACE, een afvaardiging van de gemeente St.Anthonis, een afvaardiging van de provincie/Omgevingsdienst en iemand van de GGD. Afgesproken is om de groep i.v.m. de werkbaarheid niet groter te laten zijn dan 18 personen.

Op verzoek van de klankbordgroepleden van Landhorst blijft de werkgroep MACE mestverwerking bestaan als ‘achterban’ van de klankbordgroepleden.

De rol van de klankbordgroep is gekoppeld aan de procedure en gekoppeld aan de vraag of een mestverwerking aan De Quayweg 8 aanvaardbaar is of niet. De klankbordgroep functioneert als gesprekspartner voor de provincie.

In de klankbordgroep wordt tussen de deelnemers informatie uitgewisseld, inhoudelijke discussie gevoerd en er kunnen afspraken gemaakt worden over voor de klankbordgroep relevante zaken.

De klankbordgroep helpt de provincie om een beeld te krijgen van wat er allemaal speelt in de verschillende achterbannen en om de provincie te laten komen tot een goede afweging/standpuntbepaling over de vergunningaanvraag.

De werkgroep MACE mestverwerking vindt het naast de link naar de klankbordgroep en overige acties van belang dat er een discussie op gang komt over de vraag:

Hoe ontwikkelen zich bestaande agrarische activiteiten en hoe gaan we om met de overlast die, los van MACE, ervaren wordt door burgers en veroorzaakt door agrarische ondernemers.
Naast deze discussie moet er extra aandacht komen voor de ontstane tweespalt tussen de voor- en tegenstanders van Landhorst.