Geschiedenis

In de week van 6 april nodigde Frans Meulenmeesters van MACE (Minerale Afzet Cooperatie Elsendorp) de direct omwonenden van de Quayweg 8 te Landhorst uit voor een informatieavond over de komst van een mestfabriek op dat adres.

Gelukkig was er een inwoner van Landhorst die van mening was dat dit het gehele dorp aanging en de uitnodiging kopieerde en verspreidde in het dorp.

Het gevolg van deze actie was dat op 16 april 2014 zaal Buitenlust in Landhorst uitpuilde van de belangstellenden en dhr. Meulenmeester zichtbaar verrast was. Dat hij het die avond niet gemakkelijk had mag duidelijk zijn. Hij kreeg een storm van kritiek en een spervuur aan vragen en opmerkingen over zich heen.

infoavond3

Wat pas veel later duidelijk werd is dat op die avond niet de gehele waarheid werd gesproken en dat er toezeggingen werden gedaan die men niet waar kan maken.

Zo bleek MACE een week eerder de vergunningaanvraag al bij de gemeente gedeponeerd te hebben. Ook werd ons later duidelijk dat MACE verschillende malen nog voor de verkiezingen van de gemeenteraad, met toenmalig wethouder Bollen (VVD) heeft gesproken. Dat er toen ook bewust voor is gekozen dit binnenskamers te houden, zodat het in de verkiezingstijd geen discussiepunt zou kunnen worden. Ook het CDA bleek van de plannen op de hoogte te zijn. Met andere woorden: de kiezer is bewust om de tuin geleid. Zeker voor Landhorst zou de uitslag er totaal anders hebben uitgezien als dit allemaal bekend was geworden.

Uit de rapporten die daarna verschenen zijn en de informatie die de werkgroep MACE mestverwerking overal verzamelde, komt een heel ander beeld naar voren dan op 16 april aan de bewoners van Landhorst en Venhorst werd voorgeschoteld. Zie daarvoor de andere pagina’s.

Op 29 april 2014 heeft de Vereniging Peelbelang een extra ledenvergadering over mestverwerker MACE gehouden. Bij een daar gehouden peiling bleek ruim 60% van de inwoners tegen de komst van deze fabriek te zijn. 30% bleek niet tegen de komst van de fabriek te zijn mits deze voldoet aan stringente voorwaarden en 10% bleek voor de komst van de fabriek te zijn.

Werkgroep

Op deze avond konden mensen zich opgeven om een werkgroep te vormen die als taak kreeg antwoorden te vinden op de vele vragen die er onder de inwoners van Landhorst en Venhorst waren.

Op 14 mei 2014 vond de eerste bijeenkomst plaats van deze werkgroep onder leiding van dhr. Huub Rijkers. Gezien de complexiteit van het geheel werd besloten de werkgroep op te splitsen in de volgende groepen:

1. Procedures

Deze werkgroep kreeg als taak uit te zoeken welke procedures er bij een dergelijke aanvraag doorlopen moeten worden en op welke momenten er de mogelijkheid is voor inspraak. Ook heeft deze groep de vergunningaanvraag onder de loep genomen en geïnventariseerd welke cumulatie-effecten er mogelijk zouden kunnen optreden.

2. Gezondheid en Verkeer

Deze groep had als taak alle mogelijke risico’s op het gebied van de volksgezondheid in kaart te brengen. Ook zou deze groep de consequenties van de verkeerstoename en de mogelijke risico’s van het transport onderzoeken.

3. Communicatie

Deze werkgroep zou zich buigen over de vraag hoe we met de inwoners van Landhorst en Venhorst gaan communiceren en hoe we omgaan met de pers.

4. Financiën

Deze groep zou zich bezig houden met het vinden van de benodigde financiële middelen om als werkgroep in zijn totaal te kunnen functioneren.

Urgentieteam

Op 16 april 2014, tijdens de info-avond van MACE, deed dhr. Geert Verstegen, in zijn hoedanigheid van lid van het urgentieteam Gemert-Bakel, de suggestie om ook voor Landhorst-Venhorst een dergelijk urgentieteam op te richten. Een urgentieteam begeleidt het proces/ de gesprekken tussen de burgers en de initiatiefnemer. Als u meer informatie over het urgentieteam wilt klik dan hier.

De suggestie van dhr. Verstegen werd in dank aangenomen en resulteerde in een eerste bijeenkomst op 13 mei 2014. Om verwarring te voorkomen met de Werkgroep MACE mestverwerking, waarin inwoners uit Landhorst met elkaar in gesprek zijn, heeft de groep onder leiding van het urgentieteam de naam; Klankbordgroep MACE gekregen.

In de klankbordgroep zitten de volgende personen:

  • dhr. Jack van Dijck (Traject Netwerk de Peelhorst/ urgentieteam en voorzitter), dhr. Geert Verstegen (urgentieteam).
  • Namens MACE: dhr. Frans Meulenmeesters, dhr. Twan van den Heuvel en dhr. Jan Donkers (beoogd locatieleider fabriek).
  • Als GGD-adviseur dhr. Henk Jans.
  • Namens de gemeente Sint Anthonis: mevr. Ans van de Burgt en mevr. Angelique Hermens.
  • Namens de Omgevingsdienst Brabant-Noord: dhr. Marc Peijnenburg.
  • Namens de Milieuvereniging Land van Cuijk: dhr. Henk Teusink.
  • Als vertegenwoordigers van de bevolking van Venhorst: dhr. Johan van Duijnhoven en dhr. Nico Donkers
  • Als afgevaardigden van Landhorst: dhr. Huub Rijkers, dhr. Piet-Hein Swinkels, dhr. Willy Smits, mevr. Nicole Smits, mevr. Mientje Emons-Ermers, dhr. Chris Geene en dhr. David Driessen.

Zowel de werkgroep als het Klankbordgroep hebben inmiddels vele malen met elkaar gesproken.

Besloten informatieavond

Op 3 juli 2014 is er een besloten informatieavond voor de inwoners van Landhorst geweest. De avond werd geleid door dhr. Hans van Dommelen(Peelhorst). Op deze avond gaf Jack van Dijck een toelichting m.b.t de acties van de werkgroep en de proceduregang vanuit de Provincie. Dhr. Ewald Korevaar die namens het bureau Mobilisation sprak had onderzoek gedaan naar de hele aanvraagprocedure en gaf een toelichting op zijn bevindingen. Dhr. Henk Jans, namens de GGD, gaf zijn voorlopige conclusies aangaande de gezondheidproblematiek. Na de pauze was er gelegenheid tot het stellen van vragen en werd aan de aanwezigen gevraagd hoe nu verder. Ongeveer de helft van de aanwezigen gaf aan dat de werkgroep verder moet gaan als klankbordgroep voor de overheden en MACE en de andere helft gaf aan dat er een klankbordgroep en een actiegroep moet komen.

Alle aanwezigen kregen ook een informatiemap uitgereikt met daarin de antwoorden die de werkgroep verzameld had plus informatie over de procedures en de hand-outs die de sprekers bij hun presentatie hadden gemaakt.

Op 16 juli is de werkgroep bij elkaar gekomen om te bespreken hoe nu verder. Het urgentieteam heeft een procesplan geschreven en dit is 29 augustus in de klankbordgroep/urgentieteam besproken.

Tot zover in vogelvlucht de voorgeschiedenis. Er is ontzettend veel meer gebeurd en besproken. Hierover misschien later meer.