50.000 bezoekers!

Inmiddels is onze site de 50.000e bezoeker ruimschoots gepasseerd. Een teken dat de site de informatie verschaft waar men naar op zoek is. Ook zijn we heel blij met de vele positieve reacties die we op de site krijgen. Een stimulans om door te gaan op de ingeslagen weg.

Zitting Raad van State op 14 juli.

Op 14 juli dient voor de Raad van State in Den Haag de zaak die Mace heeft aangespannen tegen de beslissing van de provincie dat er een uitgebreide MER gemaakt dient te worden. Een aantal burgers heeft met succes bij diezelfde Raad van State een verzoek ingediend in deze zaak als belanghebbenden te worden aangemerkt. Een aantal belanghebbenden zal op 14 juli naar Den Haag gaan om de zitting bij te wonen. Wilt u de zitting ook graag bijwonen, neem dan contact op met de webmaster of het bestuur van de vereniging.

Gemeentegesprek 13 juni 2016.

Op 13 juni werd in Landhorst het gemeentegesprek georganiseerd. Een viertal sprekers gaven hun zienswijzen ter overweging aan de raadsleden mee. U kunt deze terugvinden op de website van de gemeente. Vooraf had onze vereniging 20 vragen ingediend. Slechts twee daarvan werden daadwerkelijk beantwoord, de rest “neemt men mee”. Welke vragen wij gesteld hebben vind u hier Vragen voor het gemeentegesprek op 13 juni 2016 van de vereniging Behoud Leefbaarheid

Als antwoord op vraag 14 werd verwezen naar het afwegingskader en op vraag 15 kregen we als antwoord dat de VVGB alléén aan MACE verbonden is.

MACE naar Oss?

Op 20 mei 2016 heeft de provincie het volgende persbericht verzonden.2016-05-20 OOC Terminals neemt mogelijk mestverwerking van MACE op zich.def

Uiteraard zullen wij de ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen, maar voorlopig ziet het er naar uit dat dit voor Landhorst en Venhorst een heel goed bericht is. We hebben dan ook al heel veel positieve reacties mogen ontvangen.

Er schijnt echter één klein groepje te zijn die onze activiteiten niet zo kunnen waarderen, want in de nacht van zaterdag op zondag is er weer een protestbord vernield en ergens langs de kant van de weg teruggevonden. Wat de bedoeling is van deze zinloze vernieling dat is giswerk, maar dat het  juist averechts werkt, heeft men blijkbaar niet in de gaten.

Burgers ook belanghebbenden inzake MER

Op 11 mei is bekend geworden dat de Raad van State voorlopig ook van mening is dat de burgers partij zijn in de lopende zaak die Mace heeft aangespannen tegen de provincie over het besluit dat er een uitgebreide MER moet komen.

In tegenstelling tot wat op de laatste informatieavond verteld werd, namelijk dat de burgers geen bedenkingen konden indienen tegen het besluit van de provincie om van Mace te eisen dat zij een uitgebreide MER zouden maken, blijkt nu dat de Raad van State een ander mening is toegedaan. Een aantal burgers heeft juridisch advies gevraagd aan Valentijn Wösten. Deze heeft een verzoek ingediend bij de Raad van State om de burgers als partij in het conflict op te nemen. Scan_20160512

TV-uitzendingen

Van 25 tot en met 29 april zendt de EO op Nederland 2 telkens om 18.10 u het programma Geloof en een Hoop Liefde uit. In deze week staat het Land van Cuijk centraal. Één van de uitzendingen wordt gewijd aan de problematiek rondom de mestfabriek en de intensieve veehouderij. U kunt het programma op een voor U geschikter moment kijken via Uitzending Gemist.

Waar komt die mest vandaan?

Al enkele malen is ons gevraagd waar de mest die Mace wil gaan verwerken vandaan komt. Van Mace is een overzicht bekend van de aantallen “gecontracteerde” tonnen mest per gemeente/plaats. Hierbij moet worden opgemerkt dat Mace dit niet per diersoort kan of wil aangeven. Wel zegt men dat het grootste deel varkensmest zal zijn en een klein deel nertsen- en koeienmest. De dikgedrukte getallen geven de aantallen  volle 38-tons vrachtwagentransporten aan.

Gemeente Gemert:               182.000 ton    (42,7%)         4.790                                                                  Gemeente Boekel:                  61.000 ton     (12%)            1.606                                                                  Gemeente St.Anthonis:          67.000 ton     (15,7%)        3.869                                                                  Gemeente Veghel:                   45.000 ton     (10,6%)        1.185                                                                  Gemeente Landerd:                37.000 ton     (  8,7 %)           974                                                                Gemeente Deurne:                 10.000 ton      (   2,3%)           264                                                                Vredenpeel                              11.000 ton       (  2,6%)           290                                                                Gemeente Laarbeek:                9.000 ton      (   2,1%)           237                                                                Gemeente Helmond:                2.500 ton      (   0,6%)             66                                                                Heeswijk-Dinther:                      2.000 ton      (  0,5%)              53                                                                          Totaal 416.000 ton, waarvan ongeveer 85% van buiten de gemeente  St.Anthonis zal komen.

 

Kennisgeving Natuurbeschermingswet

Op 22 maart heeft de provincie de kennisgeving Natuurbeschermingswet 1998 voor Mace gepubliceerd. Tot en met 3 mei 2016 kunnen hiertegen zienswijzen (bezwaren) worden ingediend. De stukken zijn op te vragen bij de ODBN (tel. 0485-729189) of digitaal via info@odbn.nl. Ook kan men de stukken inzien op de website van de provincie: www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen. KENNISGEVING NATUURBESCHERMINGSWET 1998 Mineralen Afzet Coöperatie Elsendorp UA

Wij raden iedereen die tegen de komst van deze fabriek is aan om hiertegen bezwaar aan te tekenen. Dit kan via uw rechtsbijstandverzekering, als u zich daar nog niet gemeld heeft, of middels een brief naar de provincie.  Mocht u het moeilijk vinden om een dergelijke brief te schrijven, neem dan contact met ons op. Er zijn ook diverse sites met voorbeeldbrieven beschikbaar.

Herzien besluit op aanmeldnotitie-m.e.r.

Zoals bekend is MACE in beroep gegaan tegen het besluit van de provincie dat men een M.E.R. moet maken. Ook heeft Mace bij de voorzieningenrechter een voorlopige schorsing van dat besluit afgedwongen. Omdat de rechter nog een definitief besluit moet nemen heeft de provincie een herziening op haar besluit gepubliceerd. Hierin motiveert de provincie waarom zij van mening is dat er een M.E.R. gemaakt moet worden. Voor de volledige tekst, zie Herzien besluit op aanmeldingsnotitie m.e.r.

Wederom probeert Mace in de krant de indruk te wekken dat niet zij, maar de provincie tijd aan het rekken is. Voor alle duidelijkheid: Mace wil een mestfabriek bouwen op een locatie die veel weerstand oproept. Mace heeft diverse malen haar stukken niet op tijd of onvolledig ingediend. Mace is tegen het besluit van de provincie om een M.E.R. te moeten maken in beroep gegaan en het is Mace die door steeds te dreigen met juristen en rechtzaken er voor zorgt dat alle zaken op een goudschaaltje worden afgewogen. Dat dit alles tijd en veel geld kost ligt dus aan Mace en niemand anders.

Er kan nog meer bij!

Na de recente uitbreidingen van Smits en van Dommelen zijn er weer nieuwe aanvragen voor een omgevingsvergunning ingediend:                                                                                                         Boompjesweg 1a: verschuiven bouwblok en uitbreiding stallen.                                                            Boompjesweg 1b: Plaatsen monovergistingsinstallatie.                                                                        Boompjesweg 8: Plaatsen monovergistingsinstallatie.                                                                            De Quayweg 46: Plaatsen monovergistingsinstallatie.                                                                             Landhorststraat 5: Bouwen biggenstal en veranderen inrichting.