Brief Sharon Dijksma

Er kan nog meer bij!

Op 12 december 2014 schreef Sharon Dijksma, staatssecretaris van Economische Zaken een brief naar de Tweede Kamer met als onderwerp de mestverwerkingspercentages voor 2015 en een aantal aan mestverwerrking gerelateerde zaken. Enkele punten uit haar brief:

Doel van de meststoffenwet
Doel van de meststoffenwet 2014 is het bereiken van evenwicht op de Nederlandse mestmarkt in 2017.

Waar dat zgn “evenwicht” uit zou moeten bestaan wordt in deze brief niet nader uitgelegd.

Afschaffen dierrechten
Als blijkt dat de mestverwerkingscapaciteit voldoende robuust is, zal het stelsel van dierrechten voor varkens en kippen worden afgeschaft (2018-2021).

Met andere woorden; vanaf 2018 komen er nog meer dieren bij, dus nog meer mest, meer mestverwerkingen: zo belanden we nog dieper in de vicieuze cirkel waarbij het buitengebied nog voller komt te staan met megabedrijven en mestfabrieken.

Daarbij komt ook nog het afschaffen van de melkquota waardoor het aantal megastallen met meer dan 250 koeien volgens het Onderzoeksbureau Alterra zal verdubbelen en het aantal dieren tot 2020 met meer dan 100.000 zal toenemen.

Diezelfde staatssecretaris kondigt trots voor de tv aan dat een aantal wilde dieren vanaf eind volgend jaar niet meer in het circus of in tv-reclames te zien mogen zijn. Als reden geeft ze aan dat deze dieren (hooguit een paar honderd) hun natuurlijke gedrag niet kunnen vertonen. Hoe hypocriet kom je dan over als je het aan de andere kant toelaat dat andere dieren met miljoenen in kleine hokken bij bij elkaar gezet worden onder niet bepaald diervriendelijke omstandigheden?

Fosfaatproductie
In 2013 is de fosfaatproductie opnieuw met 5 miljoen kilo toegenomen tot 166 milj. kg. Hiermee naderen we het vastgestelde plafond van 173 miljoen kilo.

In de brief wordt melding gemaakt van een totale toename van 5 milj. kg. Dit wordt uitgesplitst in melkkoeien en jongvee van 76 naar 81 milj.kg., varkens nagenoeg gelijk (40 milj.kg) en pluimvee van 26 tot ruim 27 milj. kg. Een simpele optelsom leert dus dat het niet 5, maar ruim 6 miljoen kilo moet zijn. Ongetwijfeld zal de politiek, onder druk van de agrarische belangenorganisaties, bij het bereiken van het plafond, weer nieuwe rekentrucs en regels gaan bedenken om gewoon door te gaan.

Er kan nog meer bij
De staatssecretaris vermeldt in haar brief dat er nog ruimte is voor uitbreiding voordat het plafond van 173 miljoen kilo fosfaat is bereikt, namelijk: 121.622 varkens-eenheden en 1.200.000 pluimvee-eenheden.

Over andere diersoorten wordt niet gesproken, maar zoals uit onderzoek blijkt komen daar nog minstens 100.000 koeien bij.

Versnelling vergunningverlening mestverwerking
Er is een landelijke werkgroep versnelling van vergunningverlening voor mestverwerking opgericht. In deze werkgroep zijn geen burgers of milieuorganisaties vertegenwoordigd.

Er wordt door deze werkgroep aan alle kanten druk uitgeoefend om procedures te versnellen en vertragende knelpunten op te lossen. Letterlijk staat er in de brief: “Daarnaast dragen de partijen in de werkgroep bij aan het uitdragen van de urgentie van mestverwerking bij betrokken bevoegde gezagden.” Hierbij wordt met name de provincie Noord-Brabant genoemd.

Wel erkent de staatssecretaris dat vergunningverlening en ruimtelijk beleid berust bij de decentrale overheden (provincie en gemeente). Intussen probeert ze via die werkgroep en onder druk van de boerenlobby, juist die decentrale overheden onder druk te zetten om haast te maken met het afgeven van vergunningen!

Een onverteerbare zaak waartegen provincies en gemeenten duidelijk afstand van zouden moeten nemen. Zoals door de provincie Noord-Brabant reeds eerder is aangegeven dat er in dit land met elkaar regels en procedures zijn afgesproken en dat men zich daaraan zal houden.

En nu maar hopen dat men dit ook waar gaat maken!