Mobilisation

Omdat er veel vragen waren bij de aanvraag gegevens en bijbehorende rapporten van MACE heeft de werkgroep binnen het urgentietieam gevraagd naar een zgn. second opinion. Tijdens de voorlichtingsavond op 3 juli 2014 gaf een medewerker van Mobilisation zijn voorlopige conclusies. Inmiddels is het definitieve rapport verschenen. Het belangrijkste deel hiervan is hoofdstuk 5 waarin een aantal conclusies getrokken worden:

Geurhinder

Conclusies over het optreden van geurhinder in de omgeving van de geplande mestverwerkingsinstallatie zijn op grond van van de aangegeven tekortkomingen nog niet te trekken.

Luchtkwaliteit

Ten aanzien van de gevolgen voor de luchtkwaliteit zijn op grond van de aangegeven tekortkomingen nog geen conclusies te trekken.

Waterverontreiniging

Door het ontbreken van een aantal gegevens is over de effecten van lozing van afvalwater geen conclusie te trekken.

Geluid

Een aantal zaken dienen uitgebreider in beeld gebracht te worden alvorens conclusies getrokken kunnen worden.

Verkeersveiligheid

Nader onderzoek naar de noodzakelijke en gewenste wegbreedte is noodzakelijk.

Natuur

De aanvraag voldoet niet/is niet compleet, derhalve kunnen geen conclusies getrokken worden.

Veiligheid

Voor wat betreft de opslag en de aanvoer van zwavelzuur alsmede de aanwezigheid van een hoge druk gasleiding is nader onderzoek noodzakelijk.

Gezondheid

Ook hier de opmerking dat er nadere analyses van diverse aspecten noodzakelijk zijn, alvoren conclusies getrokken kunnen worden. Naast de emissies van pathogenen, kan geurhinder en geluidsoverlast ook leiden tot gezondheidseffecten.

Verder zijn er vele opmerkingen en/of aanvullingen gemaakt bij alle onderwerpen. Hier zal zeker nog goed naar gekeken moeten worden.