Verslag informatieavond

In een volle zaal werd op 19 november 2014 een informatieavond voor de inwoners van Landhorst en Venhorst gehouden. Ook raadsleden waren op deze avond uitgenodigd en van elke politieke groepering waren wel een aantal raadsleden aanwezig. Ook de verantwoordelijke wethouder, mevr. Roos Aben was present.

Wie zijn we ook al weer?

Als eerste kregen de aanwezigen nog eens kort geschetst hoe de overlegstructuur in elkaar zit. Zo is er de werkgroep MACE mestverwerking waarin inwoners van Landhorst en Venhorst vertegenwoordigd zijn. De werkgroep had als taak het verzamelen van zoveel mogelijk informatie rondom de mogelijke komst van de mestfabriek en die informatie te delen met alle inwoners. Momenteel functioneert de werkgroep als een soort achterban voor de klankbordgroep.

De klankbordgroep voert het overleg met de gemeente, de provincie en MACE. Hierin zitten inwoners van Landhorst en Venhorst, afgevaardigden van de gemeente, de omgevingsdienst Brabant Noord-Oost, de G.G.D., de milieuvereniging Land van Cuijk en MACE. De klankbordgroep wordt ondersteund en begeleid door het urgentieteam.

Het urgentieteam is geïnitieerd door de Provincie.Overal waar in de provincie knelpunten zijn t.a.v. overlast door de intensieve veehouderij, kan men een beroep doen op een urgentieteam. Zij begeleiden het proces, de gesprekken tussen de boeren en de burgers om gezamenlijk tot oplossingen te komen.

Tot slot is er nog de burgergroep MACE Mestverwerking. Hierin overleggen de inwoners van Landhorst en Venhorst o.l.v. het urgentieteam over o.a. de randvoorwaarden die men wil opstellen mocht de fabriek er komen en over de cumulatie.

Stand van zaken

Jack van Dijck van het urgentieteam deed verslag van de stand van zaken m.b.t. de procedure. MACE heeft de aanmeldnotitie-MER nog steeds niet volledig ingediend. Dit wordt eind november verwacht (deadline 7 december). Dan wordt ergens begin volgend jaar het besluit wel of geen MER van Gedeputeerde Staten verwacht. Voordat dit besluit genomen wordt mogen de klankbordgroep, de G.G.D., het Waterschap, bureau Mobilisation en de gemeente nog hun mening geven. Als er een MER-procedure gevolgd moet worden zijn we zo anderhalf jaar verder voordat de vergunningsprocedure in gang gezet kan worden. Ook staat de afspraak vast dat voor elk moment van besluitvorming de klankbordgroep gehoord wordt. Het antwoord van de klankbordgroep hoeft niet unaniem te zijn. De verschillende meningen, als die er zijn, worden weergegeven.

Ook kwam het bezoek aan de fabriek in Izegem(zie elders op de site) en het misverstand met gedeputeerde van den Hout aan bod. Wethouder Roos Aben begon haar verhaal met de uitspraak dat de gemeente zich zorgen maakt om ons. De gemeente is er alles aan gelegen om de tweespalt in het dorp zoveel mogelijk te voorkomen en heeft een luisterend oor voor iedereen die daar behoefte aan heeft. De wethouder maakte duidelijk dat de gemeente intensief met de zaak bezig is; er was en is veel overleg met vele instanties. Er is met de provincie afgesproken dat de provincie de Verklaring van Geen Bedenkingen (VvGB) die de gemeente moet afgeven, als die negatief uitvalt, niet naast zich neer zal leggen. M.a.w. de provincie zal de gemeente niet gaan overrulen.

De Verklaring van Geen Bedenkingen gaat over het onderdeel ruimtelijke ordening. Hierbij worden tal van zaken meegewogen; de kwaliteit van het landschap, het woon- en leefklimaat, de bodem, de verkeersveiligheid, de gezondheid, het water, de economische uitvoerbaarheid, de planschade, afspraken over monitoring en controles, klachtenafhandeling, de meerwaarde die het initiatief zou hebben, etc.

De wethouder eindigde haar relaas met de uitnodiging aan allen om naar het gemeentegesprek te komen. Plaats, datum en tijd zullen t.z.t. bekend gemaakt worden.

Als laatste onderdeel voor de pauze kwam de cumulatie aan bod. Onder cumulatie wordt verstaan de opeenstapeling van overlast als gevolg van de dierhouderij. Dit onderwerp wordt in twee verschillende trajecten aangepakt. Het eerste traject is met MACE. De vraag is wat MACE toe gaat voegen aan de overlast die er al is en de mogelijk aanzuigende werking die de vestiging van zo’n fabriek kan hebben. Het tweede traject omhelst de omgeving van Landhorst. Burgers hebben diverse knelpunten aangegeven. Het is de bedoeling dat vanaf januari 2015 gesprekken gevoerd gaan worden met boeren, burgers en gemeente om de problemen aan te pakken.

Hoe verder als klankbordgroep

De burgers in de klankbordgroep hebben een voorlopige lijst met voorwaarden nee, mits of ja, tenzij opgesteld. Deze voorwaarden zaten in het informatiemapje dat voor de bijeenkomst was uitgereikt( zie ook; Rapporten). Mocht MACE met een definitieve aanvraag komen dan kan deze lijst nog aangepast worden. Niet duidelijk werd gemaakt of aan al deze voorwaarden voldaan moet worden alvorens men gaat instemmen met de komst van de fabriek. Verder werd meegedeeld dat men eventueel, op termijn, overweegt huis aan huis een enquete/vragenlijst te verspreiden om zo de mening van de inwoners te peilen.

Mensen die op een of andere manier ondersteuning willen hebben bij hun verzet tegen de mestfabriek kunnen zich melden bij Mens, dier en Peel (info@mensdierenpeel.nl o.v.v. MACE) of bij de webmaster van deze site.

Aan het einde van de avond was er de gelegenheid om vragen te stellen of opmerkingen te maken. Een aantal vragen ging over de aantallen dieren. Men is van mening dat er al veel te veel dieren zijn en daardoor de overlast alleen maar groter wordt. Dit is een kwestie van keuzes die in de politiek gemaakt zijn of worden. Het urgentieteam of de klankbordgroep kan daar niets aan veranderen.

Dioxine

Als MACE er komt kunnen wij ons scharreleierenbedrijf sluiten. We hebben te horen gekregen dat het gevaar op dioxine in de eieren dan te groot is. Hoe moet dat nu?
Dat gevaar is zeker niet uitgesloten. Er is hier strenge regelgeving over en hier zal zeker rekening mee gehouden worden. Er wordt afgesproken dat er overleg volgt met de betrokkenen.

Krijgen wij die dioxine dan ook in onze moestuinen en in het gras van de koeien?
Ook hier wordt toegezegd dat er goed naar gekeken gaat worden.

Cumulatie

Elke 5 minuten een vrachtauto, wordt dat meegenomen?
Ja.

De vliegtuigen van Volkel, Weeze en Eindhoven die hier laag overkomen, wordt daar rekening mee gehouden?
Nee, wel in de berekeningen van de achtergrond (wat er al is).

M.E.R.

Kan MACE in beroep gaan tegen het besluit dat men MER-plichtig is?
Nee, anders kunnen ze geen vergunning aanvragen. Overigens bij een M.E.R. worden ook andere initiatieven in de omgeving meegenomen.

Tweespalt in het dorp

opm. Mensen wordt de mond gesnoerd. Laat iedereen in zijn waarde. Mensen die kritisch zijn doen dat op een verkeerde toon, zij jagen anderen in het harnas.

Wat doet de gemeente, ook als MACE er niet komt? Hoe zit het met juridische ondersteuning?
Daarvoor wordt verwezen naar Mens, dier en Peel.

MACE

Is er gecommuniceerd met Gemert waarom het daar niet is doorgegaan?
Ja, maar het is daar nooit tot een aanvraag gekomen. (Mace heeft de gemeente Gemert-Bakel aansprakelijk gesteld voor het debacle Wolfsveld en een claim ingediend).

Waar gaat MACE heen als het mestoverschot bij hun leden toeneemt?
??? (deze vraag werd ook in Boekel gesteld, MACE antwoordde daar dat die leden daar zelf een oplossing voor moeten vinden, want het blijft bij 500.000 ton.)

Mace komt van buiten de gemeente, zijn onze boeren die daardoor hun overschot moeilijker kwijt kunnen bereid dieren te gaan inleveren? Waarom is voor deze locatie gekozen?
De verordening ruimte van de provincie maakt mestverwerking in het buitengebied mogelijk. De structuurvisie van de gemeente geeft aan dat het hier zou kunnen. Ligt vlakbij de Middenpeelweg. (in Boekel werd ook nog gezegd: In een straal van 400 meter is maar 1 burgerwoning. Het ligt redelijk centraal in het aanvoergebied. Peelkanaal biedt goede mogelijkheden voor afvoer van water en ten slotte dit was te koop, opm. MACE heeft de koopoptie inmiddels weten te verlengen tot eind 2015)

Waarom heeft men de vestiging aan het Paradijs in Elsendorp tegen kunnen houden?
Dit gaat men onderzoeken.

Als onze woningen minder waard worden, wie gaat dat dan betalen, de gemeente of MACE?
Dit kan middels een planschadeprocedure. MACE zal dan eventueel moeten betalen. ( voor een plan-schadeprocedure heeft men veel kennis en een advocaat nodig!!)

Wat zijn de consequenties voor de leden van MACE als alles niet doorgaat?
Als het mestoverschot niet verwerkt en geexporteerd wordt (nu 30%, na 1 jan. 50% van het overschot) krijgt men hoge boetes. Ook melkveehouders die uitbreiden moeten aan die 50%-norm gaan voldoen. Men krijgt hoge kosten( vervoer).

Overig

Waarom neemt de gemeente geen voorbereidingsbesluit om het initiatief tegen te houden?
Dat kan niet omdat de mogelijkheid voor een mestfabriek in het bestemmingsplan staat.

Bedankt dat er vandaag nog briefjes zijn uitgedeeld. De aankondiging was al weer twee weken geleden en niet erg opvallend.

Tegenstanders organiseer je en roep niet dat je niet wordt gehoord.

Tot zo ver het verslag.