Voorwaarden nee, mits of ja, tenzij

Versie 6-11.
Om aan de stelling van voorwaarden nee, mits of ja, tenzij gevolg te kunnen geven zijn wij (burgergroep MACE mestverwerking) van mening dat dit juridisch zo verankert dient te zijn, dat deze ook inderdaad door de aanvragen MACE bij eventuele vergunningverlening dienen te worden uitgevoerd.

 1. De risico’s voor de lichamelijke en fysieke gezondheid voor 100% gegarandeerd zijn. Het 100% garanderen zal in de praktijk niet mogelijk zijn.Wel dient het streven te zijn om dusdanige maatregelen te nemen dat de mogelijke risico’s goed in beeld gebracht zijn en al het mogelijke wordt gedaan om de 100% te bereiken. Hier het “voorzorgprincipe” te hanteren.
 2. De risico’s m.b.t. alle veiligheid 100% gegarandeerd is. Het 100% garanderen zal in de praktijk niet mogelijk zijn. Wel dient het streven te zijn om dusdanige maatregelen te nemen dat de mogelijke risico’s goed in beeld gebracht zijn en al het mogelijke wordt gedaan om de 100% te bereiken.
 3. Er een goed calamiteitenplan is welke ook regelmatig wordt geoefend.
 4. Als er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een calamiteit plaatsvindt (dus iedere, zowel kleine als grote) dient dit direct aan alle betrokken partijen (nog nader in te vullen) te worden gemeld.
 5. Er voor iedere klacht een goede klachtenprocedure is. In deze procedure dient ook het tijdsplan te worden verwerkt en ook hoe eventueel om te gaan indien de klager vindt dat zijn klacht niet juist is afgehandeld. Ook dient hier de terugkoppeling te worden vastgelegd.
 6. Indien klachten niet worden afgehandeld dan dwang tot stilleggen fabriek op te leggen. Dit in een protocol goed vastleggen.
 7. Er dient te worden vastgelegd dat uitbreiding boven de aangevraagde 500.000 ton van de mestfabriek niet mogelijk is.
 8. Er dient goed te worden vastgelegd hoe het procedé in de aanvraag is en hoe om te gaan indien na vergunningverlening het procedé gewijzigd wordt. (Dit kan bijvoorbeeld bij aangepaste technieken van toepassing zijn.)
 9. Milieulogboek bijhouden. Hier ook afspraken te maken m.b.t. controle.
 10. Personeel dient dusdanig gekwalificeerd en opgeleid te zijn dat zij op de hoogte zijn van alle in de vergunning afgesproken bepalingen en voorschriften, hier dient ook op gecontroleerd en getraind te worden. Dit dient vastgelegd te worden.
 11. Eventuele verontreinigingen op aan- en afvoerwegen en op eigen terrein dienen direct verwijderd te worden.
 12. Bij onderhoud en controle van de luchtwasser dient de omgeving hierover tijdig ingelicht te worden.
 13. De aanwezigheid van een mestfabriek geeft voor het dorp Landhorst en Venhorst een negatief beeld en levert imagoschade op. Ter compensatie door MACE een bepaald bedrag per ton mest( wij denken aan € 1,- per ton) per jaar aan een stichting af te dragen waarmee dit ‘deels’ gecompenseerd kan worden. Hiervoor een protocol op te stellen en juridisch te laten checken.
 14. Aan- en afvoer van transport dient goed te worden vastgelegd. Hier dient ook op te worden gecontroleerd en bij herhaaldelijke overtredingen ook via sanctie of verbaal tegen op te worden getreden. Aantal transportbewegingen door het dorp tot een nader genoemd maximaal aantal te beperken.
 15. Vastleggen wat er gaat gebeuren indien door uitbraak van dierziekte of wat dan ook de aan- of afvoer staakt.
 16. Altijd medewerking verlenen indien (ook onaangekondigd) controle plaatsvindt door gemeente of provincie.
 17. Vanuit Landhorst worden drie personen/deskundigen aangesteld (i.o.m.MACE) welke ook onaangekondigd de mogelijkheid hebben om de fabriek te bezoeken en te controleren of alles volgens de draai- en logboeken gebeurd. Ook mogen deze de draai- en logboeken inzien. In een protocol uit te werken hoe dit te werk gaat bij wijziging van personen, constateringen van afwijkingen, etc.
 18. Indien na 5 jaar blijkt dat de fabriek niet voldoet/kan voldoen aan de gestelde normen wordt de fabriek definitief stilgelegd. Ook zal dan de hele fabriek op kosten van MACE binnen een gestelde termijn en met oplegging van een dwangsom worden gesloopt en eventueel worden gesaneerd.
 19. Er dient met spoed een 0-meting te worden opgesteld en uitgevoerd in de omgeving van de geplande fabriek.
 20. In het gebied dienen meetpunten te worden opgesteld voor bewaking van het gehele gebied.
 21. Duidelijke afspraken maken over handhaving in weekeinden, feestdagen en avond- en nachturen.
 22. Verkeersonderzoek op de Quayweg met wat er nu aan vrachtverkeer is. Idem voor de Tweede Stichting.
 23. Transport gevaarlijke stoffen (o.a. zwavelzuur) mag uitsluitend over daarvoor bestemde route en nooit via de kern Landhorst.
 24. Afvoer van afval uit de fabriek altijd via de Middenpeelweg.
 25. Mestfabriek dient landschappelijk dusdanig ingepast te worden dat deze zoveel mogelijk uit het zicht wordt onttrokken.
 26. Indien de definitieve vergunningaanvraag afwijkt van de huidige 1e aanvraag dienen deze voorwaarden mogelijk aangepast te worden.
 27. Ter voorkoming van nachtlandschapontsiering ’s avonds en ’s nachts geen felle verlichting uit gebouw of op buitenterrein. Aan zij- en achterkant geen verlichting.
 28. Om de 3, maximaal 5 jaar dient aanvrager de installatie zo aan te passen dat deze voldoet aan de dan nieuwste technieken en de dan geldende gezondheidseisen.
 29. Bestemming als mestverwerking dient goed afgebakend te worden zodat er geen andere bestemming kan komen zonder de daarvoor benodigde vergunning en eisen.
 30. Bij faillissement of stopzetting dient het terrein weer in oorspronkelijke staat te worden opgeleverd. Financiële middelen hiertoe veiligstellen in de vorm van bijvoorbeeld een bankgarantie.